От 01.07.2022 г. в училището е назначен образователен медиатор за подпомагане взаимодействието с родителите на учениците от уязвими групи, чрез:

  • Организиране и осъществяване на дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на учениците в образователния процес;
  • Съдействие при обхващането и оставането на учениците, подлежащи на задължително обучение в училище;
  • Провеждане на индивидуални срещи с родители на ученици от уязвими групи за мотивиране и за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда, съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
  • Организиране на родителски лектории и колективни дискусии за повишаване на познанията относно правата и задълженията в образованието;
  • Съдействие за взаимно опознаване на учениците от различните етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето.