ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С.КАМЕН, ОБЩИНА СЛИВЕН

учебна 2019/2020 година

 Правилникът е  актуализиран с Решение на  Педагогическия  съвет с протокол №РД-06-14/05.09.2019 г.  и е утвърден със Заповед на директора №РД-07-331/05.09.2019 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ ПЪРВА  – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа – Устройство и статут

Глава втора – Структура, състав и управление на училището

Глава трета – Области на дейност

Раздел ІІ  ОРГАНИ ЗА СЪУПРАВЛЕНИЕ

Раздел ІІІ – ПОМОЩНО-КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ

Глава УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС                              

4.1.Раздел  І  УЧЕНИЦИ

4.2.Раздел ІІ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

4.3. Раздел ІІІ    САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

4.4. Раздел ІV РОДИТЕЛИ

4.5. Раздел V УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

4.6. Раздел VІ ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

4.7. Раздел VІІ  КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

4.8. Раздел VІІІ  КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

4.9. Раздел ІX  ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ

ЧАСТ ВТОРА  ОРГАНИЗАЦИЯ  НА ДЕЙНОСТИТЕ

Глава І  УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА ІІ  УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

Глава ІІІ  УЧЕБЕН ПЛАН

Глава  ІV   УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

ГЛАВА V ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Глава  VІ  ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ГЛАВА VІІ ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО

ГЛАВА  VІІІ  ПЛАН-ПРИЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Правила за организиране и провеждане на организиран отдих извън и в населеното място за един ден.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Процедура по издаване на дубликати на документи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 училищен механизъм за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците.

 

ЧАСТ  I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА ПЪРВА 

Устройство и статут

 

Чл.1 (1) Този правилник урежда устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Камен, общ. Сливен, свързани с осигуряване на правото на училищно образование.

(2) Правилникът се прилага за цялата училищна общност – участниците в образователния процес –  учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, родителите, както и непедагогическите специалисти.

Чл. 2. Цел на настоящия правилник е да приведе в съотвествие със Закона за предучилищното и училищно образование и държавните образователни стандарти правилника за дейността на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Чл. 3. (1) ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е юридическо лице по смисъла на чл.  29. (1) от ЗПУО, на бюджетна издръжка съгласно ЗДБРБ и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Сливен.

            (2) Седалището и адресът на управление са: село Камен, общ. Сливен, обл. Сливен, ул. „Панайот Илиев“ №3.

Чл.4. Наименованието на училището  включва име и означение на вида му /по чл. 38, ал. 1, чл. 42, ал.2 от ЗПУО.

Чл. 5. (1) ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ има обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния герб.

(2) Училището има идентификационен код по БУЛСТАТ.

Чл. 6. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

 1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;
 2. урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му;
 3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;
 4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура.
 5. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

(2) Автономията на училището включва и правото на училището да избира и съставя свои училищни учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.

Чл.7.  (1) Статутът на училището е неспециализирано основно училище с дневна,  самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на организация на обучение.

(2) ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е общинско училище,  в което се обучават учениците от І до VІІ клас включително в целодневна и  полудневна организация на учебния ден, както и деца в подготвителна група;

 

ГЛАВА ВТОРА  

Структура, състав и управление на училището

 

Чл.8. (1) Общата организационна структура на училището включва органи за управление и контрол, органи за съуправление и помощни консултативни органи, педагогически специалисти, административен персонал, помощно-обслужващ персонал.

(2) Органи за управление и контрол

 1. Директор
 2. Обществен съвет
 3. Педагогически съвет

 (3) Органи за съуправление и помощни консултативни органи:

 1. Общо събрание
 2. Училищно настоятелство
 3. Ученически съвет
 4. Комисия по етика.

(4) Педагогически специалисти:

 1. Главен учител
 2. Старши учители
 3. Учители
 4. Психолог

(5) Административен персонал.

 1. Главен счетоводител;
 2. Завеждащ административна служба;

(6) Помощно-обслужващ персонал

 1. Чистачи
 2. Социален работник

(7) Общата численост на персонала е обвързана с щатното разписание.

Чл.9. (1) Лицата заети по трудово правоотношение в училището като учители изпълняват функции на класни ръководители, ръководители на екипи по ключови компетентности, ръководители на извънкласни  дейности и клубове по интереси и др. в рамките на осем часовият работен ден.

             (2) Всички други трудови задължения се изпълняват съгласно чл.110 от К.Т. – работа при същия работодател, извън трудовите правоотношения в извън работно време и се изпълняват и заплащат съгласно нормативната уредба в Наредба 1 за работната заплата и Вътрешните правила за работата заплата в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Чл.10. Ръководството на училището съгласува училищната политика със социалните партньори.

Чл.11. Всички други области на дейност се регламентират във вътрешните нормативни актове на училището съгласно действащото законодателство.

 

   ГЛАВА ТРЕТА  
  Области на дейност

 

  Раздел I –  Органи за управление и  контрол

             Директор

Чл.12. (1) ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се управлява и представлява от директор.  

(2) Директорът е орган за управление и контрол на образователната институция.

 Чл. 13 (1) Директорът на училището организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

(2) Длъжността „директор“ в училището се заема въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда от органите по ал. 1, 2 или 3 и с участието на представители на обществения съвет на  училището.

(3) В комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на общинско училище се включват представители на регионалното управление на образованието, определени от началника на регионалното управление на образованието, на общинската администрация, определени от кмета на общината, както и представител на обществения съвет.

(4) Директорът е педагогически специалист.

(5) Педагогическите специалисти са лица, които в съответствие с придобитото образование и професионална квалификация, заемат длъжности в системата на предучилищното и училищно образование и изпълняват функции, свързани с обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно развитие на  учениците от  училището.

(6) Функциите, правомощията, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специалисти, включително критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(7) Директорът, като орган на управление и контрол на държавна или общинска детската градина и на държавно или общинско училище, изпълнява своите функции съгласно чл.31, чл.1 и чл.2 от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както следва:

 1. прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование;
 2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията;
 3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата и учениците;
 4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до предучилищното и училищното образование;
 5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни програми;
 6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията документи – правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.;
 7. организира и ръководи самооценяването на детската градина или училището;
 8. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване на държавния и допълнителния план-прием на учениците, организира и осъществява приемането на децата в подготвителни групи в детската градина или училището;
 9. организира приемането или преместването на деца и ученици на местата, определени с училищния, с държавния и с допълнителния държавен план-прием;
 10. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици;
 11. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация;
 12. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;
 13. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда;
 14. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 работни дни от овакантяването или от откриването им;
 15. управлява и развива ефективно персонала;
 16. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на педагогическите специалисти;
 17. утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията съобразно стратегията за развитие на институцията;
 18. организира атестирането на педагогическите специалисти;
 19. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;
 20. поощрява и награждава деца и ученици;
 21. поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал;
 22. налага санкции на ученици;
 23. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия персонал;
 24. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, възпитание и труд;
 25. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите;
 26. осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и общности;
 27. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни;
 28. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица;
 29. сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия;
 30. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите в институцията;
 31. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб;
 32. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
 33. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование;
 34. в изпълнение на правомощията си издава административни актове;
 35. провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование.
 36. Директорът на детската градина, на училището, на центъра за подкрепа за личностно развитие е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

 

Чл.14. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(2) Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по административен ред пред началника на регионалното управление по образованието;

(3) Административните актове на директора 2 могат да се обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Чл. 15. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към училището се създава обществен съвет.

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на  училището и за граждански контрол на управлението му.

Чл. 16. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция.

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

(3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

(4) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Чл. 17. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участват поне трима представители на ученическото самоуправление.

(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участва и представител на настоятелството.

(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл. 18. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл. 19. (1) Общественият съвет в училището:

 1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на училището;
 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му
 5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.
 6. съгласува училищния учебен план;
 7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на учебниците и учебните комплекти;
 9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО;
 11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

(3) Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл. 20. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет.

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти.

(3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет и училищното настоятелството.

(5) Директорът на училището в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

Чл. 21. (1) Педагогическият съвет в училището:

 1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;
 2. приема правилник за устройството и дейността на училището;
 3. приема училищния учебен план;
 4. приема формите на обучение;
 5. приема годишния план за дейността на училището;
 6. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
 7. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
 8. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 9. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
 10. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
 11. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
 12. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;
 13. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;

 

 

 1. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
 2. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището.

 

Раздел ІІ  ОРГАНИ ЗА СЪУПРАВЛЕНИЕ

 Общо събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в училището.

(2) Ред за работа на общото събрание. Общото събрание на работниците и служителите само определя реда за своята работа. Свиква се от работодателя, от ръководството на синдикална организация, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите.

(3) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите.

(4) Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, доколкото в кодекса, в друг закон или в устав не е предвидено друго.

 

                                 Училищно настоятелство

Чл. 23. (1) Настоятелството е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на образователната институция.

 (2) Към училището може да се създава само едно настоятелство.

 (3) Настоятелството се създава като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организира дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.

(4) Настоятелството се запознава със Стратегията за развитие на образователната институция  и съдейства за постигане на стратегическата и оперативни цели през четири годишния период на реализиране на дейностите  в Стратегията.

Чл. 24. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на  училището или на родители, учители или общественици.

(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на юридически лица.

Чл. 25. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

Чл. 26. За постигане на целите си настоятелствата:

 1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролират целесъобразното им разходване;
 2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;
 3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището;
 4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
 5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
 6. организират обществеността за подпомагане на училището;
 7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на училищното образование.

 

Ученически съвет

Чл.27. (1)  Ученическият съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е форма на ученическото самоуправление на ниво училище чрез която учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището.

 (2) Ученическият съвет има свои представители и ниво паралелка в училището, която съдейства за даването на мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове, произтичащи от интересите на учениците от всеки клас;

(3) Съставът на ученическия парламент се определя от неговите участници в зависимост от броя на учениците в училище.

(4) Функциите и дейността на ученическия парламент се  определят с правилника на училището по предложение на учениците.

Чл. 28. Представителите на ученическия парламент участват с право на съвещателен глас в:

 1. заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.
 2. работата на обществения съвет на училищата с поне трима представители на ученическото самоуправление;

Нива на участие: 

Паралелка

Клас

Училище

Национално ниво

Наименование

Ученически

съвет на паралелката

Ученически съвет

на класа*

 

Ученически съвет на

училището**

 

Съветът на децата (консултативен орган

към председателя на ДАЗД)

Право на участие

Всички ученици на възраст до 18 г., които притежават:

1. лидерски качества и креативност;

2. организаторски умения, както и умения да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи;

3. умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в противоречие с личното им мнение;

4. готовност за поемане на отговорност.

Начин на избор

Избират се по

време на часа на

класа чрез

открито или

тайно гласуване.

Включва

председателите на

Ученическите

съвети на всяка

паралелка.

 

Включва по един представител

на Ученическите съвети на

паралелките от съответния

клас, избран от тях.

Председатели на Ученически съвети на

училища от всяка административна област

могат да представляват своята област.

Председател

Избира се от членовете на съвета по ред, определен в съответния правилник.

Численост

Минимум трима

ученици.

 

Не по-малко от

трима ученици и не повече от броя на

паралелките в

класа, допълнeн до нечетно число.

Брой, равен на броя на класовете в училището,

допълнeн до нечетно число.

 

Максимум 28 ученици, допълнeн до

нечетно число.

 

Мандат

Eдна учебна година, без ограничение в броя на мандатите.

Честота на

заседанията

При

необходимост се

свиква от

председателя на Съвета.

При необходимост

се свиква от

председателя на Съвета.

Най-малко веднъж в месеца се свиква от председателя на Съвета.

Най-малко два пъти годишно се свиква от

председателя на Съвета на децата или от

председателя на ДАЗД.

 

Функции

 Участва при изработване на

годишния план за часа на класа за

отделната паралелка и координира

разработването на плановете за часа на

 Утвърждава формите и

правилата на ученическо

самоуправление в училището;

 Прави предложения

 Участва в заседанията на

Националния съвет за закрила на детето

чрез свой представител;

 Участва при обсъждането на

класа между паралелките в класа в

интерес на развитието на всеки ученик

и на паралелките като общност;

 Организира провеждането на

дейностите на паралелките;

 Координира дейностите с

другите паралелки и класове в

общоучилищните изяви;

 Организира и координира

работата по проекти на паралелките, на

класовете и на училището като

общност;

 Участва при защитата на

правата и интересите на учениците от паралелката/класа пред класните

ръководители, училищното

ръководство, педагогическия съвет  и родителите.***

 

Утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в училището;

Прави предложения  пред директора и

Педагогическия съвет относно

начините на упражняване на

правата на учениците;

 Мотивира учениците да

участват активно в процеса на

взимане на решения, касаещи

училищния живот и

ученическата общност;

 Участва в изработването

на правилника на училището;

 Посредничи в

разрешаването на възникнали

проблеми, свързани с

организацията и протичането

на учебния процес или на

извънкласните дейности;

 Подпомага

провеждането на дейностите на

паралелките, класовете и

общоучилищните изяви;

 Работи по проекти

съвместно с другите ученици, учителите, училищното

ръководство и родителите. ***

 Участва в заседанията на

Националния съвет за закрила на детето

чрез свой представител;

 Участва при обсъждането на нормативни актове, свързани с децата;

 Дава мнение при създаването и

реализирането на стратегии, политики и

програми за закрилата и развитието на

децата;

 Участва при реализирането на

национални кампании и инициативи за

популяризиране на правата на децата.

 

Подпомага се от

Класния

ръководител на

паралелката,

който съобразява

годишния план

за часа на класа с

желанията на

учениците и

осигурява част от времето в часа на класа за

функциониране-

тона ученическото самоуправление.

Класните

ръководители в съответния клас, които координират плановете за часа на класа с

желанията на учениците и

осигуряват

възможности за

функционирането на ученическото самоуправление.

 

Директора на училището,

който: определя представител от

педагогическия състав

(педагогически съветник или

психолог) и представител на

Училищното настоятелство,

които да координират и

подпомагат работата на Ученическия съвет на училището;

осигурява пространство

за диалог и подпомага органите

на ученическото

самоуправление и

представителство при включването им в политиките

на училището;

създава условия за

включване на представителите

на Ученическия съвет на

училището при разглеждане от

педагогическия съвет на въпроси, свързани с

поведението на учениците.

Председателя на ДАЗД, който:

1. Включва представителите на

Съвета на децата при:

създаването и реализирането на стратегии, политики и програми за закрилата и

развитието на децата;

обсъждането на предложения до

държавните институции и местните власти за развитие на образованието, детското здравеопазване, културните интереси и

свободното време на децата и по всички

други въпроси от интерес за децата;

то на

ученическото

самоуправление.

самоуправление. за диалог и подпомага органите на ученическото

самоуправление и

представителство при

включването им в политиките

на училището;

създава условия за

включване на представителите

на Ученическия съвет на училището при разглеждане от

педагогическия съвет на въпроси, свързани с

поведението на учениците.

осъществяването на идеи и проекти,

насочени към повишаване

благосъстоянието на децата.

2. Определя екип от експерти, които

подпомагат организирането на заседанията на Съвета на децата и осъществяват

връзката между децата и институциите.

3. Запознава периодично

Националния съвет за закрила на детето с

изразените от Съвета на децата мнения и

позиции, имащи отношение към

политиките за децата и тяхното реализиране, и предприема действия да

информира отговорните институции и

местните власти за изразените от Съвета на

децата становища и позиции.

4. Осигурява взаимовръзка между

елементите на модела за детско участие и

реализирането на инициативи за

популяризиране на правата на децата.

           

 

 * Сформира се при желание от страна на учениците и по ред, определен в правилника за дейността на училището.

** При съществуващи практики или желание на учениците, с подкрепата на съответните административни структури по места, моделът за

ученическо самоуправление на училищно ниво може да се използва на общинско и на областно ниво съобразно Механизъм за детско

участие, разработен от Държавна агенция за закрила на детето.

*** Резултатите от ученическото самоуправление и детското участие могат да се отразяват в писмени форми за удостоверяване на участието и оценка от страна връстниците и подкрепящите възрастни.

 

Родителски съвети

Чл. 29. (1) Родителският съвет се състои от представители на родителите по класове.

(2) Срещите на родителския съвет се провеждат при възникнала необходимост за съдействие на класния ръководител.

(3) Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или обществения съвет, са лица за контакт относно въпроси и проблеми от страна на родителите, които са свързани с образованието, възпитанието и социализацията на техните деца, ориентирани към интереса и към мотивацията им, към възрастовите и социалните промени в живота им, както и към способността им да прилагат усвоените компетентности на практика;

            (4) Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или обществения съвет информират родителите от техните класове за резултатите от заседанията на училищното настоятелство и обществения съвет и взетите решения.

                       

Раздел ІІI  

ПОМОЩНО-КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ

 

Комисия по етика

Чл.30. Комисия по етика се създава като помощно-консултативен орган към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по предложение на директора и след гласуване от педагогическия съвет за срок от 1 година. Утвърждава се със заповед на директора.

Чл.31. Предмет на дейността на Комисията са междуличностните и междугрупови отношения, възникващи в процеса на реализацията на служебните задължения на членовете на колектива на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, които са в противоречие с общоприетите.

Чл. 32. Комисията по етика дава становища по нарушение на етичните правила, свързани и с организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес, трудовата дисциплина и нарушаване на общоприетите правила и норми в хода на междуличностното общуване.

Чл.33. За работата на комисията се създават Вътрешни правила за  превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс

           Чл.34. Комисията се състои от 5 члена и в нея се включват двама представители на педагогическите специалисти, двама представители на непедагогическия персонал и психолога към училището.

Чл.35. Комисията се председателства от психолога и  заседава при необходимост /до три дни от постъпване на сигнала/, но поне веднъж на шестмесечие.

             Чл.36. Директорът на училището и Комисията по етика имат задължението да се предприемат превантивни мерки и да се провежда  целенасочен процес от превантивни и корективни мерки с ученици, учители и служители към спазване на етичните норми и добро поведение, както и недопускане на нарушения с оглед утвърждаване авторитета на училището като модерна, спокойна, сигурна, хуманна и толерантна образователна институция. 

 Чл.37.  Сигналите за нарушенията се приемат от завеждащия ЗАС  и се регистрират във входящия дневник – регистър. Сигнали могат да постъпват и в пощата на доверието, която е поставена на видно място във фоайето на училището.

 Чл.38. Пощата на доверието се отваря от Директора на училището.

            Чл.39. Регистрираните сигнали се разглеждат от комисията по етика в училището на нейни заседания, за които се води протокол.

            Чл.40. Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали.

Чл.41.Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено мнозинство 50% + 1.

Чл.42. Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в седемдневен срок от постъпването му.

Чл.43. При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка и разговор със свидетели на нарушението.

       Чл.44. При невъзможност обстоятелствата, свързани с подадения сигнал да се изяснят на едно заседание, се насрочва последващо такова в седемдневен срок след първото.

        Чл. 45. При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и дисциплинарни нарушения преписката се докладва на директора за вземане на дисциплинарни мерки по Кодекса на труда.

          Чл.46. За предприетите мерки и наложени наказания се уведомява Председателят на комисията по етика и лицето, подало сигнала.

Чл.47. За работата на Комисията се информират работниците и служителите в училището, като се отчита намаляването или нарастването на проблемите, касаещи нарушенията на Етичния кодекс и се предприемат последващи действия с цел недопускане на други такива.

Чл.49. При докладите на Комисията не се допуска унижаване на личното достойнство на служителите .

Чл.49. При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се запознава с Етичния кодекс и настоящите Вътрешни правила.

 

Глава четвърта

УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

                                            Раздел І  УЧЕНИЦИ

Чл. 50. (1) Учениците имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират профила и професията;
 4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 5. да получават библиотечно-информационно обслужване;
 6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
 9. да участват в проектни дейности;
 10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;
 11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
 12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл. 51. (1) Учениците имат следните задължения:

 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;
 5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
 6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
 8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
 9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 10. да спазват правилника за дейността на институцията;
 11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.

(2) Правилникът за дейността на институцията може да предвиди и други права и задължения за децата и учениците, доколкото те не противоречат на този закон.

Чл. 52. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

 1. се премества в друго училище;
 2. се обучава в дневна, вечерна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;

 

 

 1. се обучава в самостоятелна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

        Чл. 53. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.

(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие.

(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна причина по чл. 62, ал. 1, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.

(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика.

 

Раздел ІІ   ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Екипи за подкрепа на личностното развитие

Чл. 54. (1) ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната общност и  включват:

 1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката;

2.разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;

 1. партньорство с родителите;
 2. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност.

Чл. 55. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното поведение се определят от училището и включват:

 1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;
 2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;
 3. консултиране на детето или ученика с психолог или с педагогически съветник;
 4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти;
 5. насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите

потребности;

 1. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);
 2. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;
 3. други дейности, определени с правилника за дейността на институцията.

(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 – 7 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 56. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

 1. работа с дете и ученик по конкретен случай;
 2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
 3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
 4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;
 5. ресурсно подпомагане.

(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици:

 1. със специални образователни потребности;
 2. в риск;
 3. с изявени дарби;
 4. с хронични заболявания.

(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на ученика. Планът за подкрепа за  учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно подпомагане.

(4) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището, от центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена.

Чл.57. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина или в училището.

(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 1 от ЗПУО.

(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определено дете или ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО.

(4) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва психолог или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 58. Екипът за подкрепа за личностно развитие в  училището:

 1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
 2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика;
 3. изготвя и реализира план за подкрепа;
 4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
 5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 59. (1) Директорът на училището подава заявление до регионалния център за подкрепа на личностното развитие за извършване оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, когато не може да се формира екип по чл. 188, и предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа

 (2) Методическата подкрепа може да се предоставя от екипи на детски градини и училища, от центрове за подкрепа за личностно развитие, от юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза в областта на приобщаващото образование, както и от висши училища, в зависимост от конкретните потребности.

Чл.60. Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл.61. (1) В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се приемат и ученици със специални образователни потребности.

(2) В  паралелка в училището може да се обучават до три деца и ученици със специални образователни потребности.

(3) При увеличаване на броя на децата и учениците в група или паралелка се назначава помощник-учител по предложение на екипите по ал. 3 от чл.192 от ЗПУО.

Чл.62. (1) В  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ обучението на ученици със специални образователни потребности задължително се подпомага от ресурсен учител съобразно потребността на детето и ученика.

(2) Броят на ресурсните учители се определя в зависимост от броя на учениците със специални образователни потребности, от вида на подкрепата и от броя часове за ресурсно подпомагане при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(3) В плана за подкрепа на ученика може да бъде определен и помощник на учителя.

(4) Изискванията към помощника на учителя и функциите му се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(5) Насочването на учениците за обучение в специални групи по чл. 194, ал.1 от ЗПУО се извършва след заявено желание на родителя и след становище на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в училището.

(6) Предложенията по ал.5 могат да се правят до 15 септември на съответната учебна година за първия учебен срок или до началото на втория учебен срок на съответната учебна година.

(7) Обучението на децата и учениците в групите и паралелките по ал. 1 се осъществява по индивидуални учебни планове, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 95 от ЗПУО.

(8) За извършеното обучение по ал. 6 и обучението за придобиване на първа степен на професионална квалификация или за квалификация по част от професия директорът на съответния център за специална образователна подкрепа изготвя доклад-оценка за всяко дете или ученик по реда и условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(9) Докладът-оценка по ал. 7 се изпраща на училището по ал. 1, от което е насочено детето или ученикът за издаване на удостоверение за завършен клас.

(10) Условията и редът за организиране на обучението в паралелките и групите по ал. 1 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

          Чл. 63. (1) за организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в детската градина и училището в началото на всяка учебна година със заповед на директора се определя координатор, който координира работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и дейностите с педагогическите специалисти и с родителите във връзка с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците.

(2) За координатор по ал. 1 може да бъде определен заместник-директор, учител или друг педагогически специалист с компетент­ности и/или опит в областта на приобщаващото образование.

        Чл. 64. (1) Координаторът по ал. 1 има следните основни функции:

 (2) обсъжда с учителите в групата в детската градина или с класните ръководители и с учителите, които преподават на съответните ученици, техните наблюдения и анализи по отношение на обучението, развитието и участието на деца или ученици в дейността на групата или класа;

 (3) координира дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, включително работата им с родителите;

 (4) координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в детската градина или в училището;

 (5) организира и координира дейностите във връзка с провеждането на събеседването и насочването на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, при приемането им за обучение в детска градина или училище.

          Чл. 65. (1) Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Раздел ІII    САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 66. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

 1. забележка;
 2. преместване в друга паралелка в същото училище;
 3. предупреждение за преместване в друго училище;
 4. преместване в друго училище;
 5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

Чл. 67. (1) Санкцията „преместване в друга паралелка в същото училище“ не се прилага, когато това налага промяна на профила, професията или специалността.

(2) Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(3) Мерките по чл. 67, ал. 2 и 3, както и санкциите „предупреждение за преместване в друго училище“ и „преместване в друго училище“ не се налагат на учениците в класовете от началния етап.

(4) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения.

(5) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл. 68. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 67, ал. 1. Мерките по чл. 67, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 67, ал. 1.

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

Чл. 69. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3) Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“, „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 70. (1) Санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 67, ал. 3 се налага със заповед на директора.

Чл. 71. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 5 – и съответните териториални структури за закрила на детето.

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически съветник.

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 72. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – и на началника на регионалното управление на образованието.

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административно процесуалния кодекс.

Чл. 73. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в бележника за кореспонденция на ученика.

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

(3) Ученик, на когото е наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.

(4) При налагане на мярката по чл. 199, ал. 2 ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.

Чл.74. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“ и „преместване в друго училище“, той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка.

              Чл. 75 (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

 1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;
 2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;
 3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител
 4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

    (2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

   (3) В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

   (4) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински документ.

          (5) В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.

Раздел IV  РОДИТЕЛИ

Чл. 76. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция /Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите/

 (3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.

Чл. 77. Родителите имат следните права:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с училищния учебен план, по който се обучава тяхното дете;
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
 6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет училището;
 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

Чл. 78. (1) Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;
 2. да запишат при условията на чл. 12 детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;
 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;
 5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 6. да участват в родителските срещи;
 7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

(2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, както и в самостоятелна организация, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5, да осигурят необходимите условия за обучение, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

Раздел V   УЧИТЕЛИ  И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

             Чл. 79. (1) Учителите и директорът в училище.

(2) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции:

 1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
 2. по управлението на институцията.

             Чл. 80. (1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в професионален профил.

(2) Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.

Чл. 81. (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално

направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

(2) За заемане на длъжността „директор“ на училище е необходим не по-малко от 5 години учителски стаж.

 (3) Длъжностите на педагогическите специалисти може да се заемат и от:

 1. граждани на други държави членки;
 2. чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;
 3. продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието;
 4. дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

(4) Учителска или възпитателска длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация „учител“.

(5) Професионалната квалификация „учител“ се придобива в системата на висшето образование:

 1. едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен и съответната й професионална квалификация и се удостоверява с дипломата за висше образование;
 2. след дипломирането – чрез обучение и полагане на държавен изпит и се удостоверява със свидетелство.

(6) Държавните изисквания за придобиване на професионалната квалификация „учител“ се определят с наредба на Министерския съвет.

(7) Учителска длъжност по учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, може да се заема и от лица без висше образование и без професионална квалификация „учител“, ако те са придобили съответната професионална квалификация при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

 (8) Учителска длъжност по учебен предмет Чужд език, с изключение на английски, испански, италиански, немски, руски и френски език, може да се заема и от лица със завършено висше образование по съответната специалност и без професионална квалификация „учител“.

 (9) В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без професионална квалификация „учител“, училището изготвя и реализира план за придобиване на педагогически компетентности от съответното лице.

Чл. 82. (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:

 1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 2. е лишено от право да упражнява професията;
 3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

(3) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.

(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат и за заемането на всички останали длъжности в училище.

Чл. 83. Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на училището .

Чл. 84. (1)  Началникът на регионалното управление на образованието сключва и прекратява трудовите договори с директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

(2) Длъжността „директор“ в училището се заема въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда от органите по ал. 1, 2 или 3 на чл.217 от ЗПУО  и с участието на представители на обществения съвет на  училището.

(3) В комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на общинско училище се включват представители на регионалното управление на образованието, определени от началника на регионалното управление на образованието, на общинската администрация, определени от кмета на общината, както и представител на обществения съвет.

(4) В комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на държавни не специализирани училища се включват представители, определени от финансиращия орган.

Права и задължения

Чл. 85.  Педагогическите специалисти имат следните права:

 1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
 2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в този закон;
 3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
 4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
 5. да повишават квалификацията си;
 6. да бъдат поощрявани и награждавани.
 7. да оценяват и избират учебниците и учебните помагала, по учебния предмет или модул, по който преподават, съгласно процедурата в Наредба№ 6 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала:

            Чл. 86. Длъжността „учител“ включва следните функции:

 1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху придобиване на ключови компетентности от децата и учениците;
 2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците;
 3. ефективно използване на дигиталните технологии;
 4. оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови компетентности;
 5. анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата и учениците;
 6. обща и допълнителна подкрепа за лич­ностно развитие на децата и учениците за пълноценно включване в образователната и социалната среда;
 7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заинтересовани страни;
 8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и/или придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава;
 9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул;
 10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците;
 11. разработване и изпълнение на проекти и програми;
 12. участие в професионална мобилност и професионални общности;
 13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на институцията;
 14. опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;
 15. водене и съхраняване на задължителните документи;
 16. провеждане на консултации с ученици и родители;
 17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ;
 18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование.

          Чл. 87. (1) Длъжността „старши учител“ освен функциите по чл. 86, ал. 1 включва и допълнителни функции:

 1. организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация;
 2. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на децата по възрастови групи;
 3. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на учениците по съответния учебен предмет или модул на ниво клас;
 4. подпомагане на новоназначени учители и на стажант-учители;
 5. подпомагане на лицата, заемащи длъжността „учител“;
 6. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи.

         Чл. 88. (1) Длъжността „главен учител“ освен функциите по чл. 86, ал. 1 включва и допълнителни функции:

 1. планиране, организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация;
 2. анализиране на институционалните квалификационни дейности;
 3. координиране на участието в професионални общности, обмяна на добри педагогически практики, включително и по преподаване за придобиване на ключови компетентности от децата и учениците;
 4. анализиране на резултатите от оценявания и изпити в училището;
 5. подпомагане на новоназначени учители и стажант-учители в случаите, когато е определен за наставник;
 6. методическа подкрепа на лицата, заемащи длъжността „учител“ и „старши учител“;
 7. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи.

Чл. 89. (1) Всеки учител оценява пригодността на проектите за прилагане в училище и поставя оценка, която може да е „Приложим“ или „Неприложим“.

(2) Учителят извършва оценяването професионално, обективно и безпристрастно.

(3) При необходимост и при условия и по ред, определени в заповедта по чл. 59, ал. 6, оценките на учителите се обобщават за всяко училище и за всички училища на територията на съответното регионално управление на образованието.

 (4) Обобщаването на оценките на учителите от всички училища в страната се организира от МОН.

(5) За всеки проект се формира обща оценка за пригодността за прилагане в училище, която може да е „Приложим в практиката“ или „Неприложим в практиката“.

(6) Общата оценка за проекта е „Приложим в практиката“, когато той е получил оценка „Приложим“ от не по-малко от 50 % от всички учители в страната, участвали в оценяването.

(7) Общата оценка за проекта е „Неприложим в практиката“, когато:

 1. е получил оценка „Неприложим“ от повече от 50 % от всички учители в страната, участвали в оценяването;
 2. не е участвал в оценяването на пригодността за прилагане в нито едно училище в страната в случаите по чл. 60, ал. 1.

Чл. 90  Общите оценки за пригодността за прилагане в училище на проектите се обявяват на открито заседание, за провеждането на което вносителите, получили оценка „Съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала“, се уведомяват писмено.

Чл.91 (1) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

 1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;
 2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;
 3. 3. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
 4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и специфичните потребности на учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

(2) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.

(3) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, от  училището имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на училището.

(4) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в училището, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати.

 (5) Освен в случаите, определени в този закон, педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на деца и ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, включително със средства от училищното настоятелство.

(6) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците.

(7) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на деца и ученици и че това не са били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в детската градина или училището в същия период.

(8) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от родителите им.

(9) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

Раздел VI ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 92. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

(2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се осъществяват на училищно ниво.

(3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на учениците.

(4) Директорът на училището е длъжен да осигурява необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Чл. 93. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на тази глава.

(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(3) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране.

(4) Държавата създава условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 3.

(5) Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън ал. 1, се признава чрез квалификационни кредити от началника на съответното регионално управление на образованието след заявление на педагогическия специалист при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 94. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и от училището чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми. Вътрешно институционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.

(2) Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.

Чл. 95. (1) Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика.

(2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.

Чл. 96. (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени.

(2) По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен.

(3) Професионално-квалификационните степени се присъждат от висши училища, които провеждат обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ и имат програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма, съответстваща на учебен предмет от училищната подготовка.

(4) Професионално-квалификационните степени и условията и редът за придобиването им се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти.

Чл. 97. (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците.

(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.

(3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.


Раздел VІ
I  КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 98. (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.

(2) Учителските длъжности са:

 1. 1. учител;
 2. старши учител;
 3. главен учител;

(3) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при кариерното развитие на ресурсните  учители.

(4) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите и възпитателите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Присъждането им се извършва от работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.

(5) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.

(6) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж.

(7) Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал. 2 и за придобиване на степените по ал. 4, както и за по-бързото кариерно развитие на педагогическите специалисти се определят с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 99. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие, а за директорите – и на управленската им компетентност.

(2) Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват:

 1. представители на работодателя, на финансиращия орган в случаите, когато той е различен от работодателя, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието, както и родител от обществения съвет – при атестиране на директорите;
 2. представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти.

(3) В състава на комисията може да се включват и други членове, определени в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(4) Редът за назначаване на комисията по ал. 2, скалата на оценяване, критериите и процедурата за атестиране се определят в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(5) Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист.

(6) При получена най-ниска оценка от атестирането работодателят заедно с атестационната комисия:

 1. правят анализ на причините, довели до ниската оценка;
 2. изработват план за методическо и организационно подпомагане на получилия ниска оценка учител, директор или друг педагогически специалист;
 3. определят наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна подкрепа;
 4. представят в регионалното управление на образованието в едномесечен срок от провеждането на атестирането документите по т. 1, 2 и 3 за осигуряване на методическа подкрепа.

(7) В случаите по ал. 6 повторно атестиране на лицето се извършва една година след предприемане на мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.

(8) Ако при атестирането по ал. 7 отново е получена най-ниска оценка, лицето се освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.

(9) При получена оценка от атестирането с една степен по-висока от най-ниската се прилагат мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.

 

Раздел VIII КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

 

Чл.100. (1) Класният ръководител е длъжен:

 1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми за плана за часа на класа и правила за поведението във/на паралелката;
 2. своевременно информиране на родителите за:

а) правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното разписание;

б) образователните резултати и напредъка на учениците;

в) формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

г) неспазване на задълженията, произтичащи от чл. 172 от Закона за предучилищното и училищното образование;

 1. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.;
 2. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците;
 3. информиране на директора за извършени нарушения от ученика с оглед налагане на санкции по чл. 199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование;
 4. изготвяне на мотивирано писмено предложение за налагане на санкция „забележка“ или „преместване в друга паралелка на същото училище“.
 5. Да следи за редовното посещение на учебните часове на учениците от паралелката.
 6. Да провежда най-малко 3 срещи с родителите на учебен срок, системно да отразява отсъствията и да контролира редовното нанасяне на оценки в ученическите книжки и бележника за кореспонденция.
 7. Задължително да уведомява родителите при отсъствие на ученик без уважителна причина.
 8. Да води училищната документация на паралелката съгласно изискванията в Наредба №8/11.08.2016 г. за информация и документите и в края на учебната година да я предаде на директора без пропуски.

          8.1.Ученическата лична карта – оформена със снимка, адрес, учебна година.

          8.2. Води и други документи, съгласно Приложение № 4 от Наредбата за информация и документите, издадени на детето/ученика – за всеки документ:

 • вид на документа
 • актуални лични данни към датата на издаване на документа
 • номер/серия и фабричен номер (ако е приложимо)
 • регистрационен номер и дата на издаване
 • дата на получаване
  • Отразява подкрепата за личностно развитие на децата и учениците:
   • Обща подкрепа за личностно развитие
 1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти – обсъждани проблеми, резултати от обмяна на добри практики.
 2. Допълнително обучение по учебни предмети.
 3. Допълнителни модули за деца, които не владеят български език.
 4. Поощряване с морални и материални награди.
 5. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.
 6. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения.
 7. Логопедична работа.
  • Допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете/ученик: със специални образователни потребности/в риск/с изявени дарби/с хронични заболявания:
 1. Работа с дете и ученик по конкретен случай – план за подкрепа на детето/ученика.
 2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания.
 3. Необходимост и осигуреност на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти.
 4. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания.
 5. Ресурсно подпомагане.
 • Други данни за ученика
  1. Удостоверения, награди и др.
  2. Наложени санкции – основания, заповед №…..
  3. Работа в представителни ученически организации и форми за ученическо самоуправление.
  4. Участие в международни мобилности.
  5. Други.
 1. Бележник за кореспонденция – текуща информация за: личностното развитие, процеса на обучение и постигнатите резултати от ученика.
 2. Заедно с директора оформя и подписва следните документи:
  • Удостоверение за завършен клас от начален етап;
  • Удостоверение за завършен начален етап;
  • Удостоверение за завършен клас;
  • Свидетелство за основно образование.                                           
  • Удостоверение за преместване;
  • Дубликат на свидетелство за основно образование;

11 . Да  съхранява медицинските бележки, копия от уведомителните писма и други оправдателни документи и носи отговорност за това. Единствено класният ръководител има право да извинява отсъствията на учениците в дневника на класа

 1. До 3-то число от всеки месец подава на ЗАС:
 • поименна справка за учениците, с броя на допуснатите извинени и неизвинени отсъствия за предходният месец;
 • поименна справка за учениците допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия за предходния месец, с цел подаването им към модул „Отсъствия“ в НЕИСПУО, до кмета на Община Сливен съгласно Механизма за обхват и уведомяване на Дирекция „Социално подпомагане”;
 • уведомява писмено родителите на учениците за допуснатите отсъствия.
 • Нанася съответната информация в електронният дневник в електронната платформа използвана в училището.
 1. 13. При изгубване на дневника на класа, оформя нов, като от ученическите книжки, учителските бележници, възстановява цялата информация и го поднася за заверка на директора не по-късно от една седмица.
 2. Един месец преди приключване на срока, докладва на директора застрашените от отпадане ученици, причините и извършените до момента дейности. Изпраща и регистрира в дневника на класа уведомително писмо до родителите.
 3. Да планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им. целящи изграждане на ученически колектив.
 4. 16. Да реализира постоянна връзка с родители и социалната система. Организира изпълнението на решенията на Педагогическия съвет. Училищното настоятелство, ученическия съвет /парламент/ и училищното ръководство.
 5. Да запознава родителите с Правилника за дейността на училището, учебните планове и нормативните актове със задължителен характер срещу подпис;
 6. Да провежда начален и периодичен инструктаж (след всяка ваканция) и го регистрира според изискванията.
 7. Да организира застраховането на учениците.
 8. Да осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната стая

Чл.101. При възникнала конфликтна ситуация класният ръководител предприема мерки за разрешаване на конфликти по плана от Стратегията на училището:

А. Между ученици:

Търси подходящи методи и средства за нейното затихване до минимум.

При особено тежки ситуации писмено уведомява ръководството на училището.

Б. Между ученици и учител: Запознава училищното ръководство

Чл. 102.  Класният ръководител има право:

 1. Да предлага за награди и наказания учениците от поверената му паралелка.
 2. Да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, отнасящи се до образователно-възпитателния процес в паралелката.
 3. Да поддържа постоянна връзка с родителите, като ги уведомява за развитието на ученика.

Чл.103. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

 1. да диагностицира, анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и отделния ученик и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях, организира адекватни възпитателни дейности;
 2. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага в допълнителен час по график утвърден от директор;
 3. Да предлага налагане на санкции:

3.1.  на ученици, които не изпълняват задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците.

3.2. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

3.3.  Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

 1. При налагане на санкция:

4.1. Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.

4.2. За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

4.3. Спазва изцяло процедурата по налагане на санкции, заложена в ЗПУО.

 

Раздел IX  ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ

 

Чл.104. Дежурството се извършва по график изготвен и утвърден от директора.

Чл.105. (1) Дежурните учители, отговарящи за дисциплината по време на междучасия са длъжни:

 1. Да идват в училище 20 минути преди започване на учебните занимания.
 2. Да оказват съдействие на охраната в училище, като осигуряват пропускателния режим и приемат учениците от съответната смяна, като изискват приличен вид.
 3. Да следят за опазване на хигиената и реда в коридорите и класните стаи на етажа, за които отговарят, и уведомяват училищното ръководство за нередности или похабяване на училищното имущество.
 4. Да докладват за възникнали проблеми на директора и да получават съдействие

при необходимост.

 1. Да извеждат учениците през голямото междучасие до биене на първия звънец.
 2. Дежурните учители, съдействащи за изпълнение на Националната програма „Без свободен час в училище“ са длъжни да поемат часовете на инцидентно отсъстващите учители.
 3. Други задължения, произтичащи от характера на изпълняваната дейност.

 

ЧАСТ ВТОРА  ОРГАНИЗАЦИЯ  НА ДЕЙНОСТИТЕ

Глава І

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

             Чл. 106.  Училището осигурява училищно образование по смисъла на чл. 73. (1) в  основна степен.

(1) Обучението за придобиване на основно образование в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се осъществява от I до VII клас включително в два етапа, както следва:

 1. начален – от I до IV клас включително, и
 2. прогимназиален – от V до VII клас включително.

              (2) Според подготовката  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ осигурява общо училищното образование. Общото образование се осъществява в основната степен чрез обучение за придобиване на общообразователната и разширената подготовка.

 

ГЛАВА ІІ

УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

Чл. 107. (1)  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ осигурява общообразователна, разширена и допълнителна подготовка.

(2) Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или модули, а допълнителната подготовка – и чрез обучение или дейности в други форми.

Чл.108 (1)  Право на училището е  да се изучават и учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и   допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети. /чл.76, ал. 5 от ЗПУО/

(2) Учебните предмети по ал. 1 се изучават по учебни програми, утвърдени от директора на училището. Учебните програми определят и броя учебни часове за изучаването им.

Чл.109. (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови компетентности:

 1. компетентности в областта на българския език;
 2. умения за общуване на чужди езици;
 3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите;
 4. дигитална компетентност;
 5. умения за учене;
 6. социални и граждански компетентности;
 7. инициативност и предприемчивост;
 8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
 9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.

(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на общообразователни учебни предмети.

(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, както и общообразователните учебни предмети по ал. 2 се определят с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

Чл. 110. (1) Въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми по всеки общообразователен учебен предмет за всеки клас, в които се конкретизират компетентностите на учениците като очаквани резултати от обучението.

Чл.111 (1) Общообразователната подготовка в основната степен на образование в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е еднаква    за всички ученици и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния образователен стандарт за учебния план.

 (2) Разпределението на общообразователните предмети за придобиване на общообразователна подготовка в средната степен на образование в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по класове, както и броят на учебните часове за изучаването на всеки от тях

за всеки клас и етап от средната степен е определено в рамковия учебен план, утвърден в зависимост от вида на образованието и според спецификата и формата на обучението.

Чл.112. Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка.

(2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни предмети по чл. 77, ал. 2, предвидени за изучаване в процеса на училищното образование, както и на учебни предмети по чл. 76, ал. 5.

Чл.113. (1) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се определят с училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците за всеки клас и възможностите на училището.

(2) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището.

Чл.114.(1) Допълнителната подготовка в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ обхваща компетентности, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.

Чл.115. (1) Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива допълнителната подготовка в училището, се предлагат от класните ръководители в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището и се определят с училищните учебни планове.

(2) Съдържанието на допълнителната подготовка, се определя в учебни програми, утвърдени от директора на училището.

 

Глава ІІІ  Учебен план:

 

 Чл. 116 (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули за придобиване на училищната подготовка.

(2) Структурата на учебния план обхваща три раздела:

 1. раздел А – задължителни учебни часове;
 2. раздел Б – избираеми учебни часове;
 3. раздел В – факултативни учебни часове.

(3) В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на общообразователната подготовка;

(4) В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на разширената подготовка, профилираната подготовка

Чл. 117. (1) ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ работи по рамкови учебни планове за общо образование за основната степен на образование;

Чл. 118 (1) Извън часовете по чл. 87, ал. 2 и 3 от ЗПУО в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, утвърдени от министъра на образованието и науката по предложение на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа.

(2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

Чл.119. (1) ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ въз основа на съответния рамков или типов учебен план разработва училищен учебен план съобразно интересите на учениците и възможностите си.

(2) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.

(3) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година освен в случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план.

(4) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година.

Чл.120. (1)  Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна, комбинирана,  дистанционна форма на обучение, в зависимост от броя им се организират в паралелки или групи

(2) Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата им принадлежност.

(3) Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план.

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА V

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел I  Учебно и неучебно време

Учебна година

Чл. 121. (1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват учебно и неучебно време.

(2) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

Учебно и неучебно време

Чл. 122. (1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на самостоятелната, се организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

 • Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и от ученика или лицето, което се подготвя самостоятелно за тях.
 • Изпитите за самостоятелна форма на обучение са организират в сесии по график, утвърден със заповед на директора.

Чл. 123. (1) Учебната година включва два учебни срока.

 • Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.
 • Продължителността на втория срок се определя със заповедта на министъра на образованието и науката по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Чл. 124. (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.

(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.

Чл. 125. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.

 • Учебният ден за учениците започва в 8,00 часа и приключва с последният учебен час.
 • Началото и краят на учебния ден за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се определя със заповед на директора на училището преди началото на всяка учебна година.
 • Организацията на учебния ден е полудневна и се осъществява при условията и по реда на Наредбата за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 126.  Продължителността на учебния час е:

 1. тридесет и пет минути – в I и II клас;
 2. четиридесет минути – в III-IV клас;
 3. четиридесет минути – V-VII клас.

Чл. 127. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час по чл. 31, ал. 1 може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед.

 • (2) В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява и продължителността на самоподготовката, дейностите по интереси и отдих и спорт при целодневна организация на учебния ден.
 • (3) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на училището уведомява началника на регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася намалението и създава организация за уведомяване на родителите на учениците и за осигуряване на транспорт на пътуващите ученици.

            Чл. 128. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците.

 • Почивките между учебните часове в училището се определят от директора и са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.
 • Директорът на училището осигурява за учениците поне една от 20 минути.

Почивките са както следва:

Между 1 и 2 час – 10 минути;

Между втори и трети час – 20 минути;

Между трети и четвърти час – 10 минути;

Между четвърти и пети час – 10 минути;

Между пети шести час – 10 минути.

Чл. 129. Продължителността на часовете и почивките в училищата се регламентират в правилника за дейността им, разработен по чл. 28, ал.1, т. 2 от ЗПУО.

Чл.130. (1) Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание.

(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на министъра на здравеопазването и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок.

             (3) В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включва и часа на класа.

             (4) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания извън броя на задължителните учебни часове съобразно организацията на учебния ден, паралелките или групите и спортната база в училището.

Чл. 131. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните часове при:

 1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания;
 2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;
 3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни работи.

(2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден.

Чл. 132. Неучебното време включва:

1.официалните празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда;

 1. ваканциите;
 2. обявените за неучебни дни при условията и по реда на чл. 105, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО.

Чл. 133. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, между срочна, пролетна и лятна ваканция.

Чл. 134. (1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции, прояви и мероприятия в рамките на учебните часове, като редът и начинът за тяхното организиране се определят в правилника за дейността на училището.

 • За провеждане на организираното посещение се изисква информирано съгласие на родителите/ настойниците на учениците.
 • За провеждане на организирано посещение учителят, класният ръководител или друг педагогически специалист предварително планира брой часове в тематичния годишен план и ги разпределя в зависимост от съответния случай /празник или проява/ в годишното тематично разпределение по съответния учебен предмет или в разпределението за часа на класа.
 • За организирането на посещенията педагогическите специалисти информират писмено директорът на училището най-малко три дни преди реализирането им.
 • За дейностите по ал. 1 директорът на училището информира началника на регионалното управление на образованието до един ден преди реализирането й.

 

График на учебното време

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна ваканция

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна ваканция

05.02.2020 г.  – междусрочна ваканция

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция 

Неучебните дни през 2019-2020 г. ще са:

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. – втори ДЗИ

Дати за провеждане на НВО

09.06.2020 г. – НВО в VІІ клас по БЕЛ

11.06.2020 г. – НВО в VІІ клас по математика

21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желания на ученика)

Началото на втория учебен срок ще е на 06.02.2020 г. 

Вторият учебен срок ще завършва по следния график:

29.05.2020 г.  І – ІV клас (14 учебни седмици)

16.06.2020 г.  V – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2020 г.  VIІ клас (18 учебни седмици)

Националното външно оценяване за IV клас:

май – Български език и литература;

май – Математика;

 

Преместване на учениците

 

      Чл. 135 (1) Учениците може да се преместват, както следва:

 1. от I до VI клас – през цялата учебна година;
 2. от VII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;

(2) Премествания извън случаите по ал. 1, т. 2 – 4 и ал. 2 се разрешават от началника на регионалното управление на образованието на територията, на която се намира приемащото училище, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването.

        Чл. 136. (1) Учениците може да се преместват в друго училище над утвърдения прием при смяна на местоживеенето с разрешение на началника на РУО.

(2) Не се изисква разрешение на началника на РУО по ал. 1, когато  приемащото училище е единствено в населеното място.

         Чл. 137. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:

 1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на приемащото училище;
 2. издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни, с която потвърждава възможността за записването на ученика.

(2) Служебната бележка по ал. 1, т. 2 се представя от родителя/настойника и/или ученика заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученикът.

(3) до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и информира директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика желание.

(4) до пет работни дни от получаване на информацията по ал. (3) директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен

план.

(5) Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

(6) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

         Чл. 138. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.

          Чл. 139. Ученици, участващи в обучение по Европейски образователни програми и проекти, след завръщането си в България продължават обучението си във формата на обучение и в училището, в което са се обучавали преди участието си, след признаване на завършен клас или етап на училищно обучение или степен на образование и професионална квалификация по документи издадени от училища на чужди държави.

            (1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции и прояви, като редът и начинът за тяхното организиране се определят в правилника за дейността на училището, както и да участват в различни организирани прояви или изяви,

които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, съобразно личните си предпочитания и възможности.

          (2) За провеждане на организираното посещение или проява/изява се изисква информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците.

          (3) За всяка организирана проява, изява или мероприятие, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, директорът на училището представя предварителна информация в писмен вид за нейното провеждане на началника на регионалното управление по образованието, която задължително съдържа и информираното съгласие на родителите/настойниците на учениците.

         (4) Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7-дневен срок от представяне на информацията по ал. 3 не е постъпило отрицателно мотивирано писмено становище от началника на РУО.

 

 

 

 

 

Организиране и провеждане на учебния час за спортни дейности

Чл. 140. (1) Педагогическият съвет на всяко училище съобразно възможностите на училището избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.

 • Учениците подават писмено заявление до директора на училището до 30 юни за избор на спортните дейности от определените по ал.
 • Въз основа на избраните спортни дейност учениците могат да се разпределят и в групи.
 • Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на паралелките за съответния клас.
 • Не се допуска промяна на броя на групите и на спортните дейности по време на учебната година.
 • Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация „учител“ или „треньор“ по даден вид спорт.
 • При разпределението на учебните часове по спортни дейности за съответната учебна година директорът определя със заповед учител и/или треньор, времето и мястото за провеждането им по паралелки или групи.
 • Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да се провежда в събота или неделя освен в случаите, в които тези дни са обявени за учебни дни.

Чл.141.  Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни дейности и в часовете по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат освободени от тях.

 

Глава ШЕСТА  ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Раздел I Общи положения

Чл. 142. (1) Училищното обучение в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“се осъществява в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение.

          (2) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение се определят в правилника за дейността на училището и се публикуват и на интернет страница на училището.

         (3) Формите на обучение, които се организират в училище се приемат от педагогическия съвет на училището.

Чл. 143. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2  на ЗПУО.

    (2)     Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие

за:

 1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;
 2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;
 3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;
 4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;
 5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от

ЗПУО;

 1. ученик със специални образователни потребности.
 • За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава заявление до директора на училището.
 • За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на училището издава заповед.

Чл. 144. (1) Ученици, които се обучават в дневна и самостоятелна форма на  обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.

     (2) Промяната на формата на обучение се разрешава от началника на регионалното управление на образованието по подадено заявление от родителя/настойника или по искане на директора на училището за случаите уредени в нормативен акт.

 

Раздел II

Организация на формите на обучение

Чл. 145. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.

(2) В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа.

Чл. 146. (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

 • Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:
  1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
  2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
  3. ученици с изявени дарби;
 • При самостоятелна форма на обучение се прилага училищен учебен план за паралелка, избран от ученика.
 • Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 30, ал. 3 може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището с изключение на учениците по ал. 2, т.
 • Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището.
 • Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:
  1. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия;
  2. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.
  3. Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:
 • За насрочване на за изпити в съответната изпитна сесия;
 • Конспектите по всеки учебен предмет;
 • Наличните учебни материали в библиотеката на училището;
  1. Уведомяването се осъществява чрез:
 • Електронната поща;
 • Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;
 • Публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини;
 • Публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите;
 • Справка за резултатите от изпитите чрез идентификационен код за достъп до електронния дневник.
  1. За лицата по ал. 2, т. 3 по решение на директора на училището се допуска обучение за завършване на два класа в една година. Лицата полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.
  2. За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане осъществява контрол на всеки учебен срок.
  3. Учениците по ал. 2, т. 2, които не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.
 • Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. от ЗПУО.

Чл. 147  Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три поредни сесии, се смята за отписан от училището.

          Чл. 148. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.

(2) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:

 1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;
 2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;
 3. ученици с изявени дарби;
 4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл.107, ал. 4 ЗПУО;
 5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 ЗПУО.

(3) Директорът на училището изработва и утвърждава индивидуален учебен план.

(4) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 4, както и условията и редът за утвърждаване се определят с ДОС за приобщаващото образование.

(5) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично

разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището.

(6) Учениците по ал. 2 се записват в определен клас и паралелка.

(7) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 2, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 2, т. 4 – и в център за подкрепа за личностно развитие.

(8) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница, обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от:

 1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата;
 2. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се обучава – когато са в същото населено място, в което е болницата;
 3. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т. 2, определени от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата.

(9) За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалния учебен план могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици.

           Чл. 149. (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.

(2) Комбинираната форма на обучение може да се организира за:

 1. ученик със специални образователни потребности;
 2. ученик с изявени дарби;
 3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава;
 4. ученик в VII клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако преместването се извършва след началото на втория учебен срок.

(3) Комбинираната форма на обучение по ал. 2, т. 1 се осъществява:

 1. съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за ученици от аутистичния спектър; ученици с множество увреждания или друго състояние, което води до трудности в обучението при условията на дневна форма на обучение;
 2. за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми, чиито родители/настойници са заявили това желание пред директора на съответното училище, и за които е изразено такова становище от екипа по чл. 188, ал. 1 ЗПУО;
 3. по заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана форма, като в 7-дневен срок от неговото постъпване директорът на училището издава заповед за създаване на екип по чл. 188, ал. 1 ЗПУО, ако за ученика не е сформиран вече такъв екип; в екипа при необходимост може да се канят и други специалисти;
 4. екипът по чл. 188, ал. 1 ЗПУО има за цел да установи необходимостта от организиране на комбинирана форма за конкретния ученик, от разработване на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за обучението му, както и да определи учебните предмети, по които ще се осъществява индивидуалното обучение на ученика;
 5. по преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика членовете на екипа, както и учителите по съответните учебни предмети, разработват индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за комбинирана форма на обучение в 30-дневен срок след издаване на заповедта на директора на училището за създаването на екипа;
 6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30 % от броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма;
 7. индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за комбинирана форма на обучение се утвърждават от директора на училището;
 8. за всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение, съгласувано с родителя/настойника, се изготвя седмично разписание, съобразено с психо-физическите особености и индивидуалните потребности на ученика; седмичното разписание се утвърждава от директора на училището;
 9. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма.

(4) Комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2 може да се осъществява по един или няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, удостоверени с документи, доказващи класиране на призови места на национални и международни състезания и конкурси:

 1. екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 188, ал. 1 ЗПУО идентифицира силните страни на ученик, показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, оценка на индивидуалните му потребности и предлага на педагогическия съвет на училището да се обучава в комбинирана форма на обучение;
 2. обучението се организира по индивидуален учебен план и се провежда по индивидуални учебни програми по заявените един или няколко учебни предмета, разработени по чл. 95 ЗПУО;
 3. за всеки ученик директорът на училището утвърждава седмично разписание, съобразено с индивидуалните потребности на ученика след информиране на родителя/настойника;
 4. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма по един или няколко учебни предмета;
 5. индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в училището;
 6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 50 % от броя на учебните часове по всеки от учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма за основната степен на образование, и не повече от 30 % за всеки отделен учебен предмет в средната степен на образование.

(5) Комбинирана форма на обучение по ал. 2 в спортните училища се организира за ученици, които отговарят на критерии, определени от министъра на младежта и спорта:

 1. осъществява се индивидуално или в група от ученици от един клас, от един или повече видове спорт, които нямат различия в учебния план за съответните паралелки;
 2. обучението по спортна подготовка и учебна практика се осъществява 100 % от броя на учебните часове по училищния учебен план, а по останалите учебни предмети – по индивидуален учебен план;
 3. организацията на обучението се определя със заповед на директора на училището в началото на учебната година.

(6) При комбинираната форма на обучение по ал. 2, т. 3 и 4 вместо чуждия език или съответния учебен предмет от разширената подготовка, предвиден в училищния учебен план, се организира индивидуално обучение по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е изучавал преди преместването си:

 1. индивидуалното обучение по ал. 6 може да се осъществява от приемащото училище – по реда на чл. 112, ал. 3 и 4 ЗПУО, или от друго училище – по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7 ЗПУО;
 2. при осъществяване на индивидуално обучение по ал. 6 приемащото училище организира изпити за определяне на годишни оценки по чуждия език или по съответния учебен предмет от разширената подготовка, а ученикът се подготвя самостоятелно по училищния учебен план за дневна или вечерна форма;
 3. при осъществяване на индивидуалното обучение по ал. 6 от друго училище се разработва училищен учебен план въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма:

а) обучението се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по чуждия език или по съответния учебен предмет от разширената подготовка преди преместването на ученика;

б) за организиране на обучението училището разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

в) за обучението ученикът самостоятелно си осигурява необходимите   технически и технологични средства.

(7) Начинът на обучението по ал. 2, т. 3 и 4 се избира от ученика по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО след обсъждане с директора на съответното училище при подаване на заявление за обучение по чл. 31, ал. 4.

 

 

 

 

ГЛАВА СЕДМА

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 

Чл. 150. (1) Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е оценката.

(2) Основните цели на оценяването са:

 1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа;
 2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование.

(3) Оценяване се извършва:

 1. в процеса на обучение;
 2. в края на клас или на етап от степен на образование;
 3. при завършване на степен на образование

        Чл.152. (1) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки оценяван.

 • Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в резултат на обучението.
 • Оценяващият предварително запознава оценяваните със съдържанието, формата и конкретните правила, по които ще бъдат оценявани.
 • В зависимост от целите на конкретното оценяване се определя подходът за тълкуване на резултатите, както следва:
  1. Нормативен – сравняване на индивидуалните постижения на всеки ученик с постиженията на останалите ученици;
  2. Критериален – измерване на степента на постигане на очакваните резултати,
  3. Смесен, като комбинация от т. 1 и т. 2.

         Чл. 153. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене.

В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки.

(3) Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка или с учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.

(4) За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, заложени в нея.

(5) Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план, с изключение на спортните училища, при обучението в учебните часове по чл. 92, ал. 1, както и по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания.

(6) Изпитите в училището  са:

 1. приравнителни;
 2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;
 3. за промяна на оценката;
 4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;
 5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка за определен етап от степента на образование и/или с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия;

          Чл. 154. (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:

 1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;
 2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.

(2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното обучение може да е:

 1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;
 2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;
 3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище;
 4. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;
 5. индивидуално – за отделен ученик.

(3) В края на ІV, VІІ клас се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

(4) Министерството на образованието и науката въвежда механизъм за публичност, прозрачност и ежегоден анализ на резултатите от националните външни оценявания, който се използва за разработване на политики и мерки за гарантиране на устойчиво повишаване на качеството на образованието.

(5) Форматът на националното външно оценяване по ал. 3, учебните предмети, по които то се извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 155. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател.

(2) Оценките, които може да се поставят, са „отличен (6)“, „много добър (5)“, „добър (4)“, „среден (3)“, „слаб (2)“.

(3) В случаите когато количественият показател не се определя като цяло число, качественият показател се определя при условията на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

(4) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по ал. 2.

(5) Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ.

(6) На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени оценки.

(7) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията“, „справя се“ и „среща затруднения“.

(8) Когато се установи, че учениците по ал. 7 са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен показател и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се преустановява.

Чл. 156. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както и организацията, условията и редът за извършването му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

 

Раздел II Текущи изпитвания

Чл. 157. (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през втория учебен срок.

 • В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове.
 • Текущото изпитване по ал. 2 има диагностична функция с цел установяване на дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им.
 • Две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване, се провежда текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците.

Чл. 158. (1) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:

 1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по

училищен учебен план с до два учебни часа седмично;

 1. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по

училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;

 1. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по

училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.

(2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 не се включва текущото изпитване по чл. 11, ал. 3 от НАРЕДБА №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (от входно ниво).

     Чл. 159. (1) Според формата ТЕКУЩИТЕ изпитвания са устни, писмени и практически, а според обхвата – индивидуални и групови.

     (2)    След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се поставят текущи оценки.

      (3)    При текущите устни изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено.

      Чл. 160. (1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси.

 • При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси. Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един учебен час.
 • При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание.

        Чл. 161. (1) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

 • При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.
 • При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в екип практически дейности, определени в групово поставено практическо задание.
 • При груповите изпитвания се поставя текуща оценка индивидуално за всеки ученик.

         Чл. 162. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена част (раздел) от учебното съдържание по учебния предмет.

 • Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.
 • Времето за провеждане на контролната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с умствена изостаналост, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде удължено по преценка на оценяващия учител.

Чл. 163. (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок.

 • Класна работа се провежда по: български език и литература и по.
 • Класната работа се провежда за 2 учебни часа по български език и литература и за 1 учебен час по математика.

Чл. 164. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:

 1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;
 2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни работи;
 3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.
  • Графикът по предходната алинея се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.
  • За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители – родителите.

Раздел III

Срочни, годишни и окончателни оценки

           Чл. 165. (1) По учебните предмети, изучавани в I – III клас не се формира срочна оценка.

 • Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки по чл. 9, ал. от Наредбата за оценяване.
 • За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва сериозни пропуски и необходимост от подкрепа, или срочна оценка слаб (2) по определен учебен предмет се организира допълнително обучение по чл. 178, ал. 1, т. 2 от ЗПУО по график, утвърден от директора на училището.
 • Срочна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал.3, т. 2
 • Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на освобождаването не позволява осъщестяването на минималния задължителен брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен“.
 • Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок.
 • При обучението за придобиване на профилирана подготовка срочна оценка се формира по всеки модул от профилиращия учебен предмет, без да се формира срочна оценка по профилиращия учебен предмет.

Чл. 166 (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет или модул, като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната, разширената, профилираната и професионалната подготовка, а в спортните училища – и на допълнителната подготовка, и при вземане предвид на срочните оценки.

 • За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка.
 • Само годишна оценка се формира и при обучение по индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки по чл. 9, ал.
 • За резултатите от обучението:
  1. в I клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател;
  2. във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен показател;
  3. от IV до VII клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с качествен и количествен показател.
 • Годишна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 за втория учебен срок. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2

Чл. 167. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.

(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са:

 1. в деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания;
 2. до една седмица след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените изпитвания;
 3. в деня на оформянето им – за срочните и за годишните оценки.

Чл. 168. (1) Окончателна оценка в училището се поставя при:

 1. завършване на начален етап на основно образование;
 2. завършване на прогимназиален етап на основно образование;
  • Окончателни са и оценките, получени при изпитите по чл. 7, ал. 4 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението.
  • Окончателните оценки по ал. 1, т. 4 може да се променят само по реда на изпитите за промяна на окончателната оценка, а окончателните оценки по ал. 2 не може да се променят.
  • Окончателните оценки се записват в съответните документи за завършен етап, за придобита степен на образование и/или квалификация по професия.

Чл. 169. Окончателните оценките по всеки учебен предмет при завършване на етап и степен на образование са определени от чл. 26 до чл.32 в Наредбата за оценяване на резултатите от обучението.

Чл. 170. (1) Не се формира окончателна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт в случаите по чл. 23, ал. 11, когато ученикът е освободен и през двата срока на всички класове от втори гимназиален етап и не е формирана годишна оценка за нито един от класовете на етапа.

 • В случаите по чл. 23, ал. 11, когато не е формирана годишна оценка за един или повече класове на гимназиалния етап, окончателната оценка по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“:
 1. е годишната оценка по учебния предмет – когато предметът е изучаван само в един от класовете на етапа;
 2. се формира с точност до 0,01 като средноаритметична от оформените годишни оценки по учебния предмет за класовете, в които той е изучаван.

 

 

Раздел IV

Изпити в процеса на училищното обучение.

 

Чл. 171. Видовете изпитите в процеса на училищното обучение, продължителността и формата им  са регламентирани от чл.32 до чл. 55 в Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

ГЛАВА ОСМА ПЛАНРИЕМ

Раздел I

Планиране и осъществяване на училищния прием

Чл. 172. (1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна година:

 1. броя на паралелките в I и V клас;
 2. броя на местата, в паралелките в I и Vклас съобразно стандарта за физическа среда (предстои да излезе) и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите (предстои да излезе).
 3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;
 4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден;
  • Училищният план-прием не включва прием, който се извършва по реда на чл. 142, ал. 3 и 4 от ЗПУО.

Чл. 173. Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система и стратегията на общината.

Чл. 174. (1) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

(2) Директорът информира началника на регионалното управление на образование за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.

Чл. 175. (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която приема заявления за прием в I и V клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

 • Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ:

          Чл. 176. (1) Училището разработва институционални програми, съвместими със стратегията за развитието му, които се гласуват от педагогическия съвет на основание чл. 263, ал.1, т.8 и т.9.

(2) Програмите са за:

 1. Превенция на ранното напускане на училище по чл. 263, ал. 1, т. 8 и
  1. Предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

             (3) Системи за финансово управление и контрол – актуализация спрямо ЗПУО и Стандарта за финансиране.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият правилник отменя Училищният Правилник на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, действал до влизането в сила на Закона за предучилищното и училищно образование на 01.08.2016 година.

 

 

Актуализации:

 • Правилникът за дейността на училището в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Камен, общ. Сливен е актуализирани на заседание на Педагогически съвет на 30.09.2016 г.
 • Правилникът за дейността на училището в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Камен, общ. Сливен е актуализирани на заседание на Педагогически съвет на 01.12.2016 г.
 • Правилникът за дейността на училището в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Камен, общ. Сливен е актуализирани на заседание на Педагогически съвет на 10.02.2017 г.
 • Правилникът за дейността на училището в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Камен, общ. Сливен е актуализирани на заседание на Педагогически съвет на 01.09.2017 г.
 • Правилникът за дейността на училището в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Камен, общ. Сливен е актуализирани на заседание на Педагогически съвет на 11.09.2018 г.
 • Правилникът за дейността на училището в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Камен, общ. Сливен е актуализирани на заседание Педагогически съвет на 05.09.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

 

ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ИЗВЪН И В НАСЕЛЕНОТО МЯСТО ЗА ЕДИН ДЕН

 

       Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни предмети по време на учебната година учениците може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции намиращи се в населеното място на училището.

А. Задължителна документация, която е необходимо да се подготви от учителите – организатори:

 1. Всеки учител, организатор на подобно мероприятие, уведомява директора с докладна записка не по-малко от 2 дни преди мероприятието.
 1. Директорът издава заповед за организиране на мероприятието.
 2. Ръководителите на заминаващите групи трябва да подготвят:
 • ü Списъци с трите имена, клас и дата на раждане;
 • ü Аргументация на избора, обвързан с учебната цел и конкретното учебно съдържание;
 • ü Провеждат инструктаж на учениците;
 • ü Писмено съгласие на родителите/настойниците/попечителите /Декларация по образец/на учениците за участие на ученика в съответната форма и информираност по отношение на условия, учебни задачи, инструктаж и др.;
 • ü Всички списъци се представят на ЗАС, за да изготви обобщена информация до директора, необходима за издаването на заповед по т.2.
  1. До 5 работни дни след приключване на мероприятието да се представи на директора отчет/доклад/ за дейността.

 

       Учителите, организиращи екскурзии, зелени училища и всякакъв вид дейности с извеждане на ученици извън училище носят лична отговорност за опазване живота и здравето на учениците от момента на поемането им от сборния пункт, по време и до връщането им при родителите или настойниците.

 

 

 

 

Приложение №2

 

 

ПРОЦЕДУРА

ПО ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТИ НА ДОКУМЕНТИ

 

 

 1. Процедурата се прилага при издаване на дубликат на следните документи:
 • свидетелство за основно образование
 • удостоверение за завършен клас/клас от начален етап/начален етап на основното образование
 1. Процедурата се основава на чл. 45 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
 2. Процедурата не се прилага при издаване на дубликати на други документи, издавани в системата на предучилищното и училищното образование.
 3. Процедурата е свързана с издаването на дубликати на горепосочените документи на лица, на които училището вече е издало оригинален документ.
 4. Директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” преценява дали посочените от лицето причини, поради които се иска издаване на дубликат, съответстват на нормативните предпоставки за издаване на дубликат на искания документ и организира издаването на дубликата.

6.Осъществяване на процедурата при издаване на дубликат на свидетелство за основно образование:

         6.1. За издаване на дубликат на свидетелство за основно образование лицето подава заявление по образец на училището, като прилага копие на личната си карта. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

         6.2. ЗАС регистрира заявлението във дневникът за входяща кореспонденция и дава на лицето входящ номер.

         6.3. Директорът на училището разглежда заявлението в срок до 2 работни дни от подаването му, като срокът не тече, ако директорът в законоустановен отпуск или в командировка.

   6.4. Директорът уведомява писмено заинтересованото лице в срок до 2 работни дни след разглеждане на заявлението, когато не са налице предпоставки за издаване на дубликат, като посочва и причините за отказа. Срокът не тече, ако директорът в законоустановен отпуск или в командировка.

   6.5. В случаите, в които са налице посочените в чл.45, ал.2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование предпоставки за издаване на дубликат, директорът възлага на ЗАС да му предостави от архива първичната документация, свързана с издаване на дубликата.

   6.6. Ако първичната документация не е налична или не е попълнена в съответствие с нормативните изисквания, директорът уведомява писмено лицето за отказа за издаване на дубликата в срок до 2 работни дни след разглеждане на заявлението, като посочва причините за това. Срокът не тече, ако директорът в законоустановен отпуск или в командировка.

   6.7. При наличие на попълнена в съответствие на нормативните изисквания първична документация, директорът възлага на ЗАС подготовката на проекта на дубликата.

   6.8. След проверка на проекта от страна на директора, ЗАС изработва на съответния софтуер дубликата при спазване на изискванията на чл. 44 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

   6.9. Директорът отново проверява и заверява дубликата на съответния документ.

           6.10. Дубликатът на Свидетелство за завършено основно образование се вписва в Регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация.

 

   6.11. ЗАС сканира дубликата на свидетелство за завършено основно образование и въвежда файла в съответния сайт (Регистър на дипломите).

   6.12. Срокът  за действията по т.6.5. – 6.11. е до 10 календарни дни от разглеждане на заявлението. Срокът не тече, ако директорът или ЗАС са в законоустановен отпуск или в командировка.

   6.13. Дубликатът се получава от лично от лицето или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, копие от което се съхранява в документацията.

 1. Осъществяване на процедурата при издаване на дубликат на удостоверение за завършен клас.

   7.1. За издаване на дубликат на посоченият документ лицето подава заявление по образец на училището, като прилага копие на личната си карта. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

         7.2. ЗАС регистрира заявлението във дневникът за входяща кореспонденция и дава на лицето входящ номер.

   7.3. Директорът на училището разглежда заявлението в срок до 2 работни дни от подаването му, като срокът не тече, ако директорът в законоустановен отпуск или в командировка.

   7.4. Директорът уведомява писмено заинтересованото лице в срок до 2 работни дни след разглеждане на заявлението, когато не са налице предпоставки за издаване на дубликат, като посочва и причините за отказа. Срокът не тече, ако директорът в законоустановен отпуск или в командировка.

   7.5. В случаите, в които са налице посочените в чл.45, ал.2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование предпоставки за издаване на дубликат, директорът възлага на ЗАС да му предостави от архива първичната документация, свързана с издаване на дубликата.

   7.6. Ако първичната документация не е налична или не е попълнена в съответствие с нормативните изисквания, директорът уведомява писмено лицето за отказа за издаване на дубликата в срок до 2 работни дни след разглеждане на заявлението, като посочва причините за това. Срокът не тече, ако директорът в законоустановен отпуск или в командировка.

   7.7. При наличие на попълнена в съответствие на нормативните изисквания първична документация, директорът възлага на ЗАС подготовката на проекта на дубликата.

   7.8. След проверка на проекта от страна на директора, ЗАС изработва на съответния софтуер дубликата при спазване на изискванията на чл. 44 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

    7.9. Директорът отново проверява и заверява дубликата на съответния документ.

            7.10. Дубликатът на Удостоверение за завършен клас се вписва в съответната Регистрационна книга за издадените дубликати на удостоверения

 

   7.11. Срокът  за действията по т.7.5. – 7.10. е до 10 календарни дни от разглеждане на заявлението. Срокът не тече, ако директорът или ЗАС са в законоустановен отпуск или в командировка.

   7.12. Дубликатът се получава от лично от лицето или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, копие от което се съхранява в документацията.

 1. Отговорност за правилното осъществяване на процедурата носи директорът на училището, като орган на управление и длъжностно лице, което следва да извърши преценка на обстоятелствата и в качеството си на компетентен орган да издаде съответния документ.
 2. При продължително отсъствие на директора, процедурата се осъществява от упълномощено от директора лице.

 

 

 

 

 

Приложение №3

 

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ

Нормативна уредба

     Съгласно чл. 19, ал.1 т. 2 от Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, директорът отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти.

     В чл. 4, ал.1 т.3 и т.4 са регламентирани следните функции на учителя:

 • Оценяване напредъка на учениците, оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните им потребности.
 • Сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на учениците съвместно с други педагогически специалисти, взаимодействие с други институции и организации.
 • Контролиране, насърчаване и отчитане участието на учениците в образователния процес и своевременно информиране на класния ръководител за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване.

На учениците в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий „с. Камен се предоставя обща и
допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща
физическа, психологическа и социална среда за развитието им и за включването и участието им в училищната общност. Подкрепата се предоставя съобразно с индивидуалните потребности на всеки ученик.

     За реализиране и координиране на дейностите за подкрепа в съответствие с
потребностите на учениците, в началото на учебната година директорът формира КООРДИНИРАЩ ЕКИП за обща и допълнителна подкрепа в състав:

 • Психолог – координатор за предоставяне на обща подкрепа и допълнителна подкрепа;
 • Педагогически специалист – учители и класни ръководители.

 

Училищни дейности за идентифициране на
потребностите на учениците от обща подкрепа

Под ръководството на директора се реализират следните дейности:

 1. Родителски срещи за запознаване на родителите с възможностите за оказване на подкрепа;
 2. Събиране на родителите за запознаване с училищната политика в изпълнение на Наредбата за приобщаващото образование.
 3. Провеждане на входяща диагностика за училищна готовност в I клас.
 4. Наблюдение на адаптацията на първокласниците, петокласниците и новозаписаните ученици в продължение на 1 месец от психолога.
 5. Провеждане на входящи нива по всички учебни предмети от всички учители.
 6. Формиране на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз и изследване на нивата на училищен тормоз в паралелките от IV до VII клас.
 7. Анализ на резултатите от входящите нива във всяко Методично обединение и планиране на мерки.
 8. Провеждане на заседание на ПС за анализ на резултатите от входящите нива и нивото на тормоз в училище.

 

Класният ръководител

 

 1. Обобщава резултатите от входящите нива на класа.
 2. Инициира провеждането на класен съвет с участието на директора и психолога при следния дневен ред:

а/    Обсъждане на мерки за подобряване резултатите на учениците чрез

 • Допълнителни консултации
 • Включване в групи за преодоляване на обучителни затруднения (по проект)
 • Срещи с родителите

б/ Обсъждане на взаимоотношенията в класа и планиране на мерки при необходимост чрез:

 • Включване в групи по интереси
 • Консултации с психолог
 • Ежеседмични контакти с родителите
 • Предлага изработване на индивидуална програма за подкрепа на ученици със значителни обучителни трудности, в риск от отпадане, с поведенчески
  проблеми.
 • Уведомява родителите и търси тяхното съгласие за реализиране на решенията, предложени от класния съвет.

 

Дейности на екипите за осигуряване на обща подкрепа за
личностно развитие

Координаторът за реализиране на обща подкрепа:

 • Разработва индивидуални програми за подкрепа съвместно с класния
  ръководител и екипа, който ще осъществява дейностите.
 • Сформира група за овладяване на социални умения от ученици с поведенчески проблеми.
 • Съвместно с класния ръководител провежда социометрични изследвания и консултира дейностите за подобряване на взаимоотношенията в класа.
 • Организира и координира с родителите дейностите, насочени към промяна на нагласите им към училището – Училище за родители, родителски инициативи, помощник на учителя.
 • Подпомага реализирането на малки проекти в класове с проблеми във
  взаимоотношенията и/или дисциплината.
 • Осъществява връзки със съответните институции при необходимост.
 • Координира дейностите за осъществяване приемственост.
 • Организира или координира училищните събития, насочени към развитие на училищната общност.

Контрол на реализирането на дейностите за обща подкрепа

 • Директор
 • Контролира изпълнението на планираните мерки чрез проверки, преглед
  на документацията и беседи с учителите.
 • Контролира посещаемостта на учениците в групите, консултациите и
  дейностите за подкрепа.
 • При необходимост инициира и подпомага срещи с родители и контакти с
  институции.
 • Участва в дейността на екипите за проследяване на напредъка на учениците и ефективността на мерките.
 • Инициира споделяне на добри практики и оказва методическа помощ на
  учителите.
 • При необходимост инициира провеждане на класен съвет или работна среща за обсъждане на проблеми с ученици.
 • Съставя протокол при констатирани нередности по изпълнението на набелязаните дейности.

Отразяване на дейностите за обща подкрепа в училищната
документация

 1. Протоколи от класен съвет по конкретен случай.
 2. Дневник за консултации – допълнителни консултации и допълнително обучение.
 3. Дневник на класа – срещи с родители (консултации), допълнителни консултации и обучение с ученика, съгласно индивидуален план за обща подкрепа.
 4. Дневник на психолог – консултации, работа с група.
 5. Програма за подкрепа – портфолио на ученика с дидактически материали.
 6. Протоколи от заседания на екипите за обща подкрепа съгласно индивидуален план на ученика за предоставяне на обща подкрепа – ежемесечно.

Изграждане на позитивен организационен климат и
подходяща психологическа среда в училище

Задължения на директора:

 1. Инициира актуализация на правилника за дейността.

Задължения на класния ръководител:

 1. Запознава родителите с училищната политика за превенция на тормоза и правилата за ред и сигурност в училище.
 2. Запознава родителите с правилника за дейността на училището и правилата за безопасност и сигурност в училище, с механизма за противодействие на училищния тормоз.
 3. Осъществява системно партньорство с родителите в приемното време, на родителски срещи, в съвместни дейности и инициативи.
 4. За всеки проблем, който е констатирал или за който е уведомен, провежда разговор с ученика, с цел изясняването му и подкрепа за разрешаването му.
 5. Информира родителите за проблема и иска съгласието им за прилагане на мерки за подкрепа.

Задължения на класния ръководител при налагане на
санкция

 1. При допуснати 3 отсъствия по неуважителни причини или нарушение на задълженията на ученик – обсъжда проблема с ученика и родителите му, и регистрира предприетите мерки в дневника на класа.
 2. Информира директора и психолога при необходимост от професионална подкрепа.
 3. Изготвя предложение до директора за откриване на процедура за налагане на санкция и дата за изслушване.
 4. Уведомява писмено родителите за откритата процедура и за правата им.
  Преди налагането на всяка санкция обсъжда с ученика и неговите родители, а при необходимост и с координиращия екип мерки за обща подкрепа, които се прилагат паралелно с налагането на санкцията. Преди налагането на санкция, различна от „Забележка„ уведомява писмено отдел „ Закрила на детето „

Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно
развитие на ученици в риск

 

      Допълнителната подкрепа /работа с ученик по конкретен случай е краткосрочна,
осъществява се в сътрудничество със социалните служби и има за цел разрешаване на проблеми в поведението или предотвратяване на отпадането от училище.
Проблемното поведение може да бъде:

 1. Трудности в общуването;
 2. Изолация и социални проблеми;
 3. Агресивни прояви и конфликти;
 4. Психично страдание;
 5. Липса на напредък в обучението;
 6. Отсъствия от училище.

       Задължения на координатора при работа с ученици, извършващи нарушения,
отсъстващи по неуважителни причини или са в риск от отпадане.

 • Изготвя съвместно с екипа план за подкрепа след оценка на индивидуалните потребности;
 • При необходимост се привличат партньори, медицински специалисти, социални служби и др.;
 • Осъществява ежеседмичен контрол на поведението и отсъствията на ученика.
 • Осъществява връзка със семейството за подкрепа в дейностите;
 • Координира сътрудничеството между училището и семейството и/или средата на ученика и проследява ефективността на мерките за подкрепа.
 • Дейностите, съставът на екипа и продължителността на подкрепата се отразяват в плана за подкрепа.
 • Проследява ефективността на мерките на заседание на всеки 2 седмици.
 • Изготвя доклад в края на учебната година.