От 2020 г. училището работи като партньор по проект „УТРЕ“ – Училище за толерантност и равнопоставеност на етносите с ДБФП № BG05M2OP001-3.017-0020-C01

Бенефициент СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

Проект У.Т.Р.Е е насочен към решаването на някои от най-съществените проблеми в предучилищното и училищното образование в България – нуждата от достъпно качествено образование и задържане на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система.

Проектът цели да подпомогне този процес посредством повишаване на професионалните компетентности на учителите, директорите, и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда в 19 училища и детски градини на територията на областите Стара Загора и Сливен. Тази цел ще бъде постигната чрез осигуряване на обучения за 224 педагогически специалисти и 12 образователни медиатори за работа в мултикултурна среда по 7 различни теми, за всяка от които се присъждат образователни кредити. Обученията ще бъдат извършени от сдружение “Свят без граници” въз основа на подробен анализ, оценка на средата и на потребностите във всяка от образователните институции, включени в проекта.

            Специфичните цели на проекта са насочени към:

– създаване на устойчива включваща среда за деца и ученици от етническите малцинствени групи в участващите образователни институции;

– оценка на потребностите на педагогическите специалисти от обучения и повишаване на квалификацията;

– повишаване на качеството на образованието и на образователните резултати в обхванатите училища и детски градини.

Проектът обединява усилията на всички заинтересовани страни – училища, детски градини, академична институция и структурите на гражданското общество в лицето на бенефициента Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници“. Този интегриран подход ще даде възможност  на педагогическите специалисти да получат качествена подготовка за работа в мултикултурна среда, съобразена с потребностите на децата и учениците, с които работят. Именно нуждите от качествено образование са определящи при подбора на темите за обучение и в последствие при реализацията на дейностите. Успешното изпълнение на проекта ще гарантира, че децата и учениците от маргинализираните общности на територията на общо пет общини ще получат възможност за успешна и устойчива интеграция в образователната система, и по-високи образователни резултати.

Обща стойност: 499 886.28 лева, от които 382 795.80 лева европейско и 67 552.20 лева национално съфинансиране.

период: 09.12.2020 – 09.12.2022