Подкрепа за приобщаващо образовние – вход

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. С бюджет от 31 000 000 лева в рамките на 36 месеца ще се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година.

От 2021 г. училището работи по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 Подкрепа за приобщаващо образование. Назначен е ресурсен учител на пълен щат, който да оказва допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП.

По Дейност 5.1 – Прилагане на модели, програми, гъвкави форми на обучение и др. от пед.специалисти във включените по проекта ДГ и училища, така и тяхното прилагане в процеса на ПО на деца и ученици предстои да бъдат проведени 24 пакета, от които 4 пакета за допълнителна подкрепа на деца, 15 пакета за допълнителна подкрепа на ученици от начален етап и 5 пакета за допълнителна подкрепа на ученици от прогимназиален етап

По Дейност 6 е изготвена програма за Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата – Д 6.2. Работа с родителите от групи/класове, в които има деца и ученици с различни затруднения при ученето и участието, за формиране на толерантна среда, за насърчаване на недискриминацията и др.

Д 5.1. – Пакетни дейности