Обява по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с . Камен обявява, че за учебната 2023/2024 година ще бъдат сформирани 2 отбора по футбол в две възрастови групи ( I – IV клас и V-VII клас – смесени) по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и ще има нужда от треньор/ръководител в тази спортна област. Всеки специалист от тази област може да дойде на място в училището или да се  свърже с ръководството на тел. 045 399 009 и да заяви желание за участие в НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ като треньор/ръководител на отбор по футбол.

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с . Камен обявява, че за учебната 2022/2023 година ще бъдат сформирани 2 отбора по футбол в две възрастови групи ( I – IV клас и V-VII клас ) по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и ще има нужда от треньор/ръководител в тази спортна област. Всеки специалист от тази област може да дойде на място в училището или да се  свърже с ръководството на тел. 045 399 009 и да заяви желание за участие в НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ като треньор/ръководител на отбор по футбол.

http://44sou.eu/staging/wp-content/uploads/2019/07/logo.jpg

Обява_образователен_медиатор 2021 – изтегли

Обява_образователен_медиатор 2020 – изтегли 

Обява_образователен_медиатор 2019 – изтегли

Наемане на Образователен медиатор по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Дейност 7 – изпълнение на дейности за работа с родители чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците

Училищен плод

На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 13б, чл. 13в и чл.13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения –Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с ПМС No 251от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр.36от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр. 97от 23.11.2018 г., бр. 18от 1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ село Камен.

Обявление по схема „Училищен плод“

Обявление по схема „Училищно мляко“

Заповед за определяне на доставчик