П Р О Т О К О Л   № 1

 Днес, 20.09.2016 г., се проведе събрание във връзка с чл.32, ал.1 и ал.2 от Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения компетентности“ ( Твоят час ) за избор на председател и на секретар на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

На събранието присъстваха:

 1. Петър Цветилов Петров – старши учител
 2. Мария Георгиева Темелкова – учител
 3. Димитър Илиев Спасов – родител
 4. Станиела Петкова Иванова – родител
 5. Даниела Илиева Илиева – родител

Събранието протече при следния дневен ред:

 1. Запознаване с дейността на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час“.
 2. Приемане на правила за работа на съвета за обществен мониторинг „Твоят час“.
 3. Избор на председател на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
 4. Избор на секретар на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

По първа точка: Събранието беше открито от Петър Петров старши учител в училището. Представена беше Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения компетентности“ ( Твоят час ) в частност чл.30, в който са описани дейностите, които ще изпълнява съвета за обществен мониторинг.

По втора точка: Бяха представени правилата предварително разработени от членовете на съвета. 

По трета точка: Бяха обсъдени и бяха направени следните предложения:

За председател да бъде избран г-н Петър Петров старши учител.

След гласуване, резултатите са следните:

 1. Петър Петров – 4 гласа ЗА/ 0 глас – Против / 0 гласа – Въздържали се

По четвърта точка: Бяха обсъдени и бяха направени следните предложения:

За секретар да бъде избран г-жа Мария Темелкова учител.

След гласуване за, резултатите са следните:

 1. Мария Темелкова – 4 гласа ЗА/ 0 глас – Против / 0 гласа – Въздържали се

 

РЕШЕНИЕ:

 По т.2 – приема Правила за работата на съвета за обществен мониторинг „Твоят час“

По т.3 – избират за председател на съвета Петър Петров ст. учител

По т.4 – избират за секретар Мария Темелкова учител.

Съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ за учебната 2016/2017 година ще функционира в следният вид:

Председател:

 1. Петър Цветилов Петров – старши учител

Секретар:

 1. Мария Георгиева Темелкова – учител

Членове:

 1. Димитър Илиев Спасов – родител
 2. Станиела Петкова Иванова – родител
 3. Даниела Илиева Илиева – родител

Председател:……….

Петър Петров                                                                                                                  

                                                   

Секретар:…………..

Мария Темелкова

 Членове:

Димитър Спасов……………

Станиела Иванова …………

Даниела Илиева…………….

 

 

П Р О Т О К О Л   № 2

 Днес, 26.09.2016 г., се проведе събрание на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във връзка с подпомагане дейността на директора по изготвяне на Училищната програма „Твоят час“.

На събранието присъстваха:

 1. Петър Цветилов Петров – старши учител
 2. Мария Георгиева Темелкова – учител
 3. Димитър Илиев Спасов – родител
 4. Станиела Петкова Иванова – родител
 5. Даниела Илиева Илиева – родител

Събранието протече при следния дневен ред:

 1. Предложения за извънкласни дейности от Съвета „Твоят час“

       По т.1 от дневният ред бяха направени следните предложения за извънкласни дейности.   

За занимания по интереси:

 1. „Език познат и непознат – Английски език“
 2. „Аз съм любознателен – да опознаем света“
 3. „Опознавателен туризъм“
 4. „Култура, фолклор и обичаи на ромите“
 5. „Млади приятели на природата“
 6. „Фолклор на етносите“

За преодоляване на обучителни трудности:

 1. Български език и литература
 2. Математика

 

РЕШЕНИЕ:

По т.2 – Приема направените предложения за извънкласни дейности за включване в Училищната програма „Твоят час“.

Председател:……….

Петър Петров                                                                                                                    

Секретар:…………..

Мария Темелкова

Членове:

Димитър Спасов……………

Станиела Иванова …………

Даниела Илиева…………….

 

 

П Р О Т О К О Л   № 3

 Днес, 21.04.2017 г., се проведе събрание на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във връзка с подпомагане дейността на директора по изготвяне на Училищната програма „Твоят час“.

На събранието присъстваха:

 1. Петър Цветилов Петров – старши учител
 2. Мария Георгиева Темелкова – учител
 3. Димитър Илиев Спасов – родител
 4. Станиела Петкова Иванова – родител
 5. Даниела Илиева Илиева – родител

Събранието протече при следния дневен ред:

 1. Запознаване с писма инструкции и указания за изпълнението на проекта „Твоят час“;
 2. Степен на реализиране на дейностите по проекта;
 3. Анкетни проучвания.

       По т.1 от дневният ред председателят на съвета запозна присъстващите членове с актуализираната Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта. Със заповед на министъра на МОН е утвърдена актуализирана инструкция със срокове и дейности за новата 2017/2018 учебна година. Това налага и своевременно да се ангажират членовете на съвета с предлагане на дейности за новата учебна година и разработване на механизъм за идентифицирането им.

       По т.2 от дневният ред председателят поиска мнението на членовете относно техните впечатления след посещението им в различни часове от извън класните дейности. След това отново председателя направи предложение да се посетят няколко от представителните изяви за да се добие пълна представа от работата по проекта.

      Думата взе Даниела Илиева член на съвета и родител. Тя каза, че заедно със Станиела Иванова са посетили два часа от извънкласните дейности. Един час в 7 клас по БЕЛ и един час в 4 клас по „Ромски фолклор.“ Също така са били поканени да присъстват на представителната изява на учениците включени в групата за занимания по интереси „Ромски фолклор“ и са останали много впечатлени от изявите на децата.

        След това думата все Мария Темелкова – учител в училището, която сподели своите впечатления от работа на учениците от 1 и 2 клас по БЕЛ.

        Председателят, г-н Петров от своя страна заяви, че е присъствал на представителната изява на учениците от групата по занимания по интереси „Млади приятели на природата“ и също е доволен от резултатите. 

      По т.3 от дневният ред Петър Петров председател предложи да се направи анкетно проучване сред учениците относно техните впечатления и очаквания от проекта.

 

           След направените изказвания и предложения по дневният ред, съвета взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

По т.2 – да започне работата по подготовката на предложения за извънкласни дейности за включване в Училищната програма „Твоят час“ за учебната 2017/2018 г.

По т.3 – да се проведе Анкетно проучване относно изпълнение на дейностите по проекта.

След изчерпване на точките от дневният ред заседанието бе закрито.

 

Председател:……….

Петър Петров                                                                                                                    

Секретар:…………..

Мария Темелкова

Членове:

Димитър Спасов……………

Станиела Иванова …………

Даниела Илиева…………….

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 4

 

Днес, 13.06.2017 г., се проведе събрание на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във връзка с подпомагане дейността на директора по изготвяне на Училищната програма „Твоят час“.

 

На събранието присъстваха:

 1. Петър Цветилов Петров – старши учител
 2. Мария Георгиева Темелкова – учител
 3. Димитър Илиев Спасов – родител
 4. Станиела Петкова Иванова – родител
 5. Даниела Илиева Илиева – родител

Събранието протече при следния дневен ред:

 1. Анализ и обобщаване на резултатите от работата по проекта „Твоят час“;

        По т.1 от дневният ред думата взе председателят на съвета. Той отчете извършените дейности през учебната година – брой ученици включени по проекта, брой групи по проекта, брой проведени часове с родители и брой представителни изяви. Членовете на съвета се включиха активно в работата на групите и подпомагаха дейността им, когато бе необходимо. След два дни започва новият период на проекта за учебната 2017/2018 г.  съгласно Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта. Като цяло председателят и членовете на съвета отчитат проекта като много полезен и подкрепят идеята по него да се работи и през следващата учебна година.

След направените изказвания и предложения по дневният ред, съвета взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

По т.2 – да започне подготовката за работата по проекта  „Твоят час“ за учебната 2017/2018 г.

След изчерпване на точките от дневният ред заседанието бе закрито.

 

Председател:……….

Петър Петров                                                                                                                    

Секретар:…………..

Мария Темелкова

Членове:

Димитър Спасов……………

Станиела Иванова …………

Даниела Илиева…………….