Групи по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ за учебната 2017/2018 г.

             За занимания по интереси:

  1. „Моето пътешествие из Великобритания“
  2. „Работилница за малчугани“
  3. „Български фолклор – народни носии“
  4. „Аз рисувами мечтая“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    За преодоляване на обучителни трудности:
  5. Български език и литература
  6. Математика