1. Въведение.

 Училището, като институция, наред с други държавни институции и неправителствени организации, заема изключително важно място в демократичните процеси: гарантиране на равни възможности за достъп до добро образование, здравеопазване и социална реализация без разлика на етнос и религия. В голямата си част училищните общности в страната представляват умален етнически модел на съвременното българско общество.

Програмата за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства определя основните дейности за прилагане на интеграционната политика в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Камен.

Настоящата програма е изработена в съответствие с действащите национални документи и осигурява изпълнение на политиката за гарантирането на равните възможности на българските граждани:

 • Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-­2020)
 • Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)
 • План за действие по изпълнение на националната стратегия на Република България за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020)
 • Стратегия на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020)
 • План за действие на Община Сливен за интегриране на ромите (2016-2020)                                        
 • ЦЕЛИ

Училищната програма за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства има следните цели:

 • Да определи мерките за преодоляване на проблемите с прояви на нетолерантно отношение и дискриминация;
 • Да насърчи решаването на проблема с дефицита на знания и свързаните с тях компетентности, беден речников запас и недоброто владеене на български език у учениците от етническите малцинства;
 • Да определи подходящи дейности за привличане на родителите и решаване на проблемите при затруднената комуникация учители -родители – ученици;
 • Да популяризира мерки за решаване на проблемите с липсата на мотивация за самоусъвършенстване и склонността към изолация; Да определи дейностите, чрез които да бъдат привлечени родителите като важно звено в образователния процес.                                                                                                 
 • ПРИНЦИПИ
 • Толерантност и гарантиране на пълноценната интеграция на учениците в мултикултурна среда;
 • Равен достъп до качествено образование;
 • Използване на иновативни подходи за овладяване на книжовния български език за подобряване на постиженията в образователния процес;
 • Интеркултурност като неотменна част на образователна интеграция на учениците от етническите малцинства при модернизацията на българското училище.
 • Публичност и информираност на заинтересованите страни.                                                         
 • ДЕЙНОСТИ
 • Квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у учителите и другите педагогически специалисти;
 • Съгласуване на дейностите с училищната програма за грамотност и покриване на ДОС;
 • Използване на методики за повишаване на образователните резултати на учениците, обучавани в мултикултурна среда;
 • Осигуряване на допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин;
 • Популяризиране на училището сред учениците и техните родители като подкрепяща и интегрираща среда за обучение;
 • Работата по образователни програми и проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ; ОП НОИР, които да благоприятстват активното участие на ученици в риск;
 • Включване на родителите като заинтересована страна в живота на училището;
 • Участие на доброволци от етническите малцинства в инициативи на училището, свързани с образователната интеграция на учениците.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИК

СРОК

1.

Гарантиране на правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от ромското етническо малцинство

Директор

16.09.2019

2.

Осигуряване на средства за поевтиняване на обедното хранене на учениците, обхванати в целодневна организация на учебния процес

Директор

През учебната година

 

3.

Постоянно наблюдение: за редовното присъствие на учениците в училище, за успеха и дисциплината им.  Разговори с учениците, индивидуални срещи със семействата на учениците

Директор

През учебната година

4.

Работа с децата застрашени от отпадане и с техните семейства

Директор и педагогически специалисти

През учебната година

 

5.

 Осигуряване на безплатни учебници за учениците от I – VІІ клас.

Осигуряване на познавателни книжки за децата в подготвителна група

Директор

През учебната година

6.

 Включване на повече деца в целодневна организация на учебния ден

Директор

През учебната година

 

7.

 Допълнителна работа  с ученици V-VІІ клас за кариерно ориентиране в ЧК и подготовка за приемни изпити в професионалните гимназии до завършване на средно образование

Педагогически специалисти

През учебната година

8.

Обучение на педагогически специалисти за „Работа в интеркултурна среда”

Директор

През учебната година

9.

 Мотивиране на деца от ромски произход с изявени дарби, които  да развиват своята дарба, чрез допълнителни занимания

Педагогически специалисти

През учебната година

10.

Организиране на тържества и дни на ромските празници с цел запазване на културната идентичност на етноса.

Директор и педагогически специалисти

През учебната година

11.

Организиране на спортни състезания с ученици от други училища в общината.

Директор и учители по ФВС

През учебната година

12.

Организиране на обменни визити с ученици от други училища в общината.

Директор и педагогически специалисти

През учебната година

13.

Работа по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ съвместно с ЦМДТ „АМАЛИПЕ“

Директор и педагогически специалисти

През учебната година

Настоящите документи са приети на заседание на ПС №РД-06-14/05.09.2019 г. и са утвърдени със Заповед № РД-07-331/05.09.2019 г.