УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД

№ РД-07-227/14.09.2017 г.. НА ДИРЕКТОРА

НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

С. КАМЕН, ОБЩ. СЛИВЕН

Приложение към Училищната програма „Твоят час“

У Ч И Л И Щ Е Н   М Е Х А Н И З Ъ М

за идентифициране на  интересите и потребностите на учениците, свързани с развитието на способностите им и мотивацията им за учене,  диагностика на образователните дефицити на учениците и инициативи за сформиране на групи  за дейности по интереси и за преодоляване на обучителните затруднения  за учебната 2017/2018г.

           Настоящият Училищен механизъм за идентифициране на  интересите и потребностите на учениците, свързани с развитието на способностите им и мотивацията им за учене и  диагностика на образователните дефицити за учебната 2017/2018г е разработен във връзка с реализиране целите и задачите на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 1. Анализ на съществуващите извънкласните дейности, които се осъществяват в училището и връзките на училището с други институции.
  • Да се анализира обхвата на учениците в извънкласните форми през последните 2 години  –  %.  Поименно да се посочат  ученици невключени в дейности; Предложения за включване на ученици.

Срок :20.09.       Отг. Кл. ръководители

 • Провеждане на беседи с учениците невключени в дейности за проучване на техните интереси.

Срок :20.09.       Отг. Кл. ръководители.

 • Да се проучат нагласите и желанията на учениците – провеждане на анкети за желанията на учениците  Приложение № 1 – до си приложат анкетите  към механизма. Предложения за организиране на извънкласни дейности.

Срок :25.09.       Отг. Кл. ръководители

 • Анализ на популяризиране успехите на училището пред обществеността.

Срок :20.09.       Отг. Директор

 • Индивидуални разговори на класните ръководители с родителите на учениците с цел проучване на любимите занимания на учениците и идентифициране на проблеми в поведението на учениците.

Срок:25.09.              Отг. Кл. ръководители

 • Предлагане на тематика и групи за дейности по интереси.

Срок:25.09.              Отг. Съвет „Твоят час“

 1. Анализ на системата за допълнителна работа с  ученици които имат обучителни затруднения.
  • Подготовка на списъци с ученици, които имат обучителни затруднения – след проведено обсъждане на класния ръководител, учителя ДЦО и учителите на класа,  Въпросите които да се обсъдят са : за работата на детето в клас,   самостоятелната му подготовка, анализа на постижения/резултати от входните, междинни и изходни нива.

Срок:2.10               Отг. Кл. ръководители

 • Индивидуални разговори на класните ръководители с родителите на учениците включени в списъка по т. 2.1. за установяване на препоръки или изисквания от тяхна страна.

Срок:2.10                   Отг. Кл. ръководители

 • Анкетно проучване за идентифициране обучителните затруднения – Приложение №2 раздел А и Б

Срок:25.09                   Отг. Кл. ръководители

 • Подготовка на индивидуална карта за всяко дете от списъка по т.2.1.  с кратки данни за :
 • Здравословно състояние – данни за физическото развитие, вредни навици, препоръките на родителите;
 • Информация за учебни резултати от предходна годиназавършен клас, среден успех, учебни предмети най-високи и най-ниски постижения, резултати от външното оценяване, поправителни изпити и резултати, от колко години детето е в това училище и друга информация, която класният ръководител прецени като важна;
 • Диагностицирани образователни проблеми – проблеми с усвояването (изоставане с учебния материал), езикови трудности (не разбира обясненията и инструкциите на учителя), затруднения при самостоятелно или групово изпълнение на задачи и упражнения в клас (разчита на съучениците си или на групата), трудно чете (чете бавно, механично, без разбиране), пише бавно под диктовка, допуска много грешки, трудно създава логически последователен текст, затруднява се в следване на логиката при решаване на задачи, проблеми с концентрацията (вниманието), не умее да се подготвя самостоятелно за училище, и др.
 • Социална интеграция на детето – адаптация към класа и училището ( добра, трудна, непостоянна, и др.), умения за общуване, наличие или липса на спонтанни реакции и конфликтни отношения с връстници, по-големи ученици и учители, уважение/ неуважение, пренебрежение, изолация, спазване на правила, подигравателно отношение и избягване и др. социален статус на семейството и взаимоотношенията в него.

Срок:25.09              Отг. Кл. ръководители

 • Определяне на групите за работа с ученици които имат обучителни затруднения.

Срок:25.09.              Отг. Директор

 1. Критерии за избор на ръководители на извънкласни форми
  • Съответствие на определените групи в училището и тяхната тематика и категория с описанието на  предлаганите дейности, категорията им, типа дейност и възрастовите граници на учениците.
  • Доказателства за необходимата квалификация за провеждането на съответната извънкласна дейност.
  • Осъществяване на връзка с ръководителите на предлаганите дейности, при които има съответствие и изискване на информация относно иновативните форми, които предлага съответния ръководител и които водят  до повишаване на мотивацията и преодоляване на обучителните затруднения.
 1. Предложени от Съвета „Твоят час“ извънкласни дейности

4.1.    За занимания по интереси:

 1. „Език познат и непознат – Английски език“ –
 2. „Моето пътешествие из Великобритания“
 3. „Работилница за малчугани“
 4. „Български фолклор – народни носии“
 5. „Аз рисувам и мечтая“
  • За преодоляване на обучителни трудности:
 6. Български език и литература
 7. Математика