Информационна система на проекта – вход

Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, финансиран от ниски съюз чрез ниски социален фонд плюс (ЕСФ+).
Срок на проекта – 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2027 година
Общ бюджет на проекта – 151 123 000 лева
Основната цел на проекта е свързана и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.


Специфичните цели на проекта са:

  • Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване на делата на преждевременно напусналото училище;
  • Повишаване на мотивацията на учениците за учение и стимулиране на творческите им изяви;
  • Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване на активността на учениците от уязвими групи в основното образование;
  • Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и ученик на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.