От 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г. дейностите по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (АПСПО) ще продължат да се изпълняват и да бъдат финансирани от проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (РЕАКТ).

В училището има група за задължително предучилищно образование – „Любознайко“. По проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (РЕАКТ) е сформирана една група по Дейност 1 – ораганизиране и провеждане на допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи. Групата е от 6 /шест/ деца от 4-та възрастова група. Работи се и по Дейност 3 – Интензивна работа с родители. Включени са шест броя родители.

Училището е получило финансиране в размер на 2160.00 лв. за изпълнени 30 пакета по Дейност 1 и за интензивна работа с родители по Дейност 3.

Постигнати резултати:

1. Изградени умения у децата: да обогатят лексикалния си запас, като усвоят с разбиране повече думи от ежедневието в подготвителната група, домашния бит, социалния и природния свят; да могат да провеждат разговори на различни теми, като ясно изразяват смисъла; да конструират правилно изречения; да се стремят да съгласуват съществителните имена с прилагателни, с числителни, и местоимения.; да контролират моториката на пръстите на ръката, с която пишат.

2. Изградени умения у децата: да осмислят свързаната реч; да откриват красотата на словото и да го пресъздават; да развият отношение към моралните категории добро – лошо, красиво – грозно.

3. Създадена увереност у децата, че са способни да се справят с трудностите и повишаване желанието им за работа. Създадено положително отношение към подготвителната група, училището и ученето.

От учебната 2020/2021 г. училището е включено в изпълнението на дейностите по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Дейност 1 от Указанията – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи – училището е получило 12 бр. преносим компютър DELL, 6 бр. преносим компютър Lenovo, 15 бр. таблети Lenovo и 1 бр. шкаф за зареждане на устройства.

Дейност 2 от Указанията – Обучения на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на уменния за обучние в ОРЕС – обучени са всички ученици от I до VII клас.

Дейност 3 от УказаниятаОбучения на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване в ОРЕС – 1 група обучени учители

Дейност 4 от Указанията – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейност 5 от Указанията – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда