РАЗДЕЛ I

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият Правилник урежда устройството, функциите и организацията за работа на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Чл. 2. /1/ Общественият съвет се създава на основание чл. 265. (1) от ЗПУО
           /2/ Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и упражнява граждански контрол на управлението му.

 РАЗДЕЛ II

 СТРУКТУРА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Чл. 3. На първото заседание Общественият съвет избира от състава си председател с обикновено мнозинство с явно гласуване.

Чл. 4. /1/ Председателят на Обществения съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ представлява Обществения съвет, организира и ръководи дейността му;

 1. свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на
  Обществения съвет;
 2. удостоверява с подпис протоколите от заседанията на Обществения съвет.
  /2/ Общественият съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и
  четирима представители на родителите на ученици от училището. Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината – първостепенен разпоредител с бюджет. Представителите на родителите се излъчват на събрание на родителите.

   /3/ Съставът на Обществения съвет включва и резервни членове на
представителите по ал. 2. Броят на резервните членове не може да е повече от броя на представителите на родителите в Обществения съвет.

  /4/ При отсъствие на основен член от заседание на Обществения съвет, на негово място участие взема резервният член, съобразно поредността на заместване, която се определя съобразно броя на получените гласове при избора. При равен брой гласове заместването се осъществява по жребий.

 /5/ Резервен член може да бъде включен в състава на Обществения съвет като
основен член в следните случаи:

 1. при отписване или завършване на ученика, чийто родител е член на
  Обществения съвет;
 2. след писмено заявление до директора на училището от представител на
  родителите;
 3. след писмено уведомление от финансиращия орган или от областния управител за промяна на представителя;
 4. по инициатива на директора при възникване на някое от обстоятелствата по чл.5, ал. 1 от ПСУДОСДГУ;
 5. при неявяване на редовен член на три заседания на обществения съвет за една учебна година;
 6. по решение на събранието на родителите.

 /6/ Членовете на Обществения съвет се определят за срок до три години. Едно лице може да участва в състава на обществения съвет не повече от шест години.

 /7/ В едномесечен срок преди изтичане на срока по ал. 6, директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ организира конституирането на нов състав на Обществения съвет.

/8/ При предсрочно прекратяване на правомощията на член на Обществения съвет от представителите на родителите съставът се попълва от резервен член по поредността на заместване за срок до изтичането на срока по ал. 6.

/9/ При невъзможност съставът на Обществения съвет да бъде попълнен с резервен член, директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ организира частично попълване на състава за срок до изтичането на срока по ал. 6.

/10/ Участието на членовете в Обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

 РАЗДЕЛ III

 ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Чл. 5. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

Чл. 6. Общественият съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“има следните функции:

 1. Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи;
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на училището;
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
 5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 • Съгласува училищния учебен план;
 1. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 2. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 3. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатират нарушения на нормативните актове;
 4. Дава становище по училищния план-прием;
 • Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 1. Участва с представители в провеждането на конкурс за заемане на длъжността, директор“ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, при необходимост;
 2. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

Чл. 7. При неодобрение от Обществения съвет на актовете по т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

Чл. 8. Директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ има право да присъства на заседанията на Обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

Чл. 9. С право на съвещателен глас в работата на Обществения съвет на училището участва и представител на настоятелството.

Чл. 10. В заседанията на Обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл. 11. В срок до 31 март на текущата година директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ представя на Обществения съвет проекта на бюджет на училището за становище.

Чл. 12. Към проекта на бюджет по чл. 11 директорът прилага обяснителна записка с информация за:

 1. Очакваните приходи и разходи по видове;
 2. Параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
 3. Списък на капиталовите разходи;
 4. Разпределение на бюджета по дейности;
 5. Основните ограничения при формирането на бюджета;
 6. Размера на целевите средства по видове;
 7. Размера на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
 8. Размера на собствените приходи и остатък от предходни години.

Чл. 13. Директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по чл. 11, в случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.

ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТ

Чл.14. Дейността на Обществения съвет се основава на принципите на:

/1/ Доброволност на участието;

/2/ Равнопоставеност;

/3/ Законност;

/4/ Прозрачност.

 РАЗДЕЛ V

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 15. Заседанията на Обществения съвет се свикват с изпращане на покана от председателя до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички необходими материали по дневния ред.

Чл. 16. Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата на училището и/или на интернет страницата най-малко 10 дни преди деня на заседанието. Към поканата се посочва и мястото, на което заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред.

Чл. 17. Членовете на Обществения съвет или резервните членове потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание.

Чл. 18. Всеки член на Обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището.

Чл. 19. Заседанието на Обществения съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  се счита за легитимно, ако на него присъстват повече от половината от членовете.

Чл. 20. Всеки член на Обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.

Чл. 21. ‘Решенията на Обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.

Чл. 22. Една трета от членовете на Обществения съвет може да прави искане до председателя за свикване на заседание.

Чл. 23. При необходимост директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 & 1. Настоящият Правилник може да се допълня и изменя по предложение на Обществения съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Камен, общ. Сливен.