ИНФОРМАЦИЯ

                              за обучаемите в група за ограмотяване в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

ФИНАЛНИТЕ ИЗПИТИ по проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ“ – „Нов шанс за успех“ ще се проведат на 24.04.2019 г.