З А П О В Е Д

№ РД-0713 /16.09.2019 г.

НА ОСНОВАНИЕ

 Чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал.1, т.1, т.2 и т.4 от Наредба № 15/22.07.2017 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти във връзка с чл.112, ал.1, т.4, ал. 3 и ал.4 от ЗПУО и подадени заявления за обучение на ученици в самостоятелна форма

ОПРЕДЕЛЯМ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ през учебната. 2019/2020 година, както следва:

 І. УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ през учебната 2019/2020 година:

БРОЙ УЧЕНИЦИ

КЛАС

1

1

V

2

2

VI

3

1

VII

Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на обучение, съгласно чл.38, ал.1 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението на учениците, е ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ИЛИ МОДУЛ. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

През учебната година се организират 3 изпитни сесии, както следва:

  • Редовна сесия – октомври/ноември 2019 г.;
  • I поправителна сесия – март 2020 г.;
  • II поправителна сесия – юни/юли 2020 г.

Редът за организиране на отделните сесии се определя в отделна заповед на директора, преди всяка конкретна сесия.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Продължителността на обучението в един клас за учениците в самостоятелна форма на обучение е една учебна година. През учебната година се организират 3 сесии /една редовна сесия и две поправителни сесии/.

            За лицата навършили 16 годишна възраст се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението до директора на училището. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

          Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището, с изключение на учениците в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;

Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите в училището за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Петър Петров – старши учител – длъжностно лице отговярящо за организацията и документацията на СФО.

 .

 

 

Запознат(а) съм лично:                                                              Директор: ……………

Петър Петров………………….                                                         СИЛВИЯ ЗАБУНОВА