ГОДИШЕН ПЛАН 2019-2020 – изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.   Педагогическите специалисти имат право да повишават образованието и професионалната си квалификация и да получават информация за възможностите за повишаване им.

2.    Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на квалификацията се договарят между училището и обучаващата институция.

П. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:

1.     Педагогически специалисти.

2.      Непедагогически персонал.

Ш. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА:

1.     Адекватност на обучението.

2.      Актуалност на обучението.

3.      Обвързаност на обучението с професионалното и кариерното развитие.

4.      Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата длъжност.

5.      Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните възможности и интереси на служителите.

6.      Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за повишаване на качеството на дейността на служителите.

IV.  ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:

1.       Анализ на кадровия потенциал.

2.      Проучване на потребностите от обучение и квалификация.

3.      Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.

4.      Планиране на обучението.

5.      Финансово осигуряване на процеса на обучението.

6.      Организиране и провеждане на обучението.

7.      Анализ и оценка на ефективността от обучението.

V.          ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:

1.  Квалификационната дейност на педагогическите специалисти на училищно равнище се осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година и се приема на заседание на ПС.

2.  Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти има за цел:

а)  да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на професионалната им компетентност;

б) да дава възможност за задоволяване на професионалните им интереси и за тяхното професионално развитие.

 

ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ С
ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА    ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

 

 

3. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със съдействието на РУО, университети, колежи и други обучителни организации, неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационни дейности.

4.      Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически специалисти, които работят в училището.

5.      Педагогическите специалисти се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията:

а) по собствено желание;

б) по препоръка на работодателя;

в) по препоръка на експерти от РУО – Сливен.

6.      Условията и реда за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между педагогическите специалисти и директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие със ЗПУО и наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

7.      За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени директорът на училището осигурява ползването на поисканата от педагогическия специалист част от редовния платен годишен отпуск за съответната година.

8.      Квалификацията на педагогическите специалисти, в зависимост от потребностите, целите и съдържанието на обученията, е въвеждаща и продължаваща.:

8.1.      Въвеждаща квалификация е задължителна подкрепа за педагогически специалисти:

а)  постъпили за първи път на работа в системата на образованието;

б)  назначени за първи път на нова длъжност, включително и на длъжност по управление на гимназията;

в) заемащи длъжност, която е нова за системата на образованието;

г)  заемащи длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от две учебни години;

д) при промяна на учебните планове и учебните програми в училището.

8.2.      Продължаващата квалификация е насочена към непрекъснато професионално и личностното усъвършенстване в рамките на учене през целия живот, ориентирана към кариерното развитие на педагогическите специалисти и успешната им реализация.

Продължаващата квалификация се осъществява по програми за обучение от специализирани звена, от висши училища и научни организации, както и от обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

9.            Всички желаещи да участват в квалификационната форма педагогически специалисти пишат мотивационно писмо до директора на училището, съдържащо:

9.1.      тема на квалификационната дейност;

9.2.      продължителност на обучението;

9.3.      програма на обучението;

9.4.      финансова част;

9.5.      мотиви за участието;

9.6.      очаквани резултати.

 

 

 

 

10.  При равни условия с предимство се ползва педагогическият специалист с по-малко обучения през последната година

 

VI.      МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:

 

1.      Педагогическите специалисти, придобили професионално-квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно равнище.

2.      Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез подходящи отличия.

3.     Възможност за кариерното развитие.

4.     Диференцирано заплащане за по-високо образование и квалификация.

5.     Допълнително заплащане на придобилите ПКС.

 

VII.     МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:

 

1.      Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. За учебната 2018/2019 учебна година са определени 1,2% от утвърдените средства по §1 „Фонд работна заплата“ от бюджета на училището, съгласно чл. 35 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г.

2.      Планираните средства за квалификация са в размер на: 2000 лв.

 

 

    Настоящият план е изготвен във връзка със стремежа за методическо израстване и осъвременяване на учебно-възпитателния процес в училище, повишаване па учителската компетентност и методически умения, проявяване на педагогически усет и реагиране в сложните ученически ситуации и предизвикателства все по-убедително и професионално. Придобиване на пови знания и умения за изграждане на позитивно образователна среда. Умело използване на интерактивните методи. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности и засилване на мотивация за самоусъвършенстване и кариерно развитие на учителите. Осигуряване на по-добри условия за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие па учениците.

 

Основни задачи:

  • Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището. Към него да се добавят п плановете на методическите обединения.
  • Да се усъвършенства организацията на учебния процес.
  • Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към проактивно поведение по отношение па овладяването и прилагането на нови. иновативни техники и методи на преподаване и оценяване.
  • Да се подобри екипната работа в училище като се създадат условия за осигуряване на обратна връзка, анализ и оценка на постиженията и неуспехите в колектива, както и достигане до съвместно решение при наличието на трудности и проблеми.

 

     Идентифициране на потребностите от продължаваща квалификации на педагогическият колектив. Начин на определяне.

Идентифицирането па дефицитите и потребностите от квалификация сред педагогическите кадри в училището става посредством анкетни карти, които дават престава за желанията на учителите за повишаване па личната квалификация. Педагогическият колектив е запознат с Наредба 12/ 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

     Дефицити:

  • Знания и умения за работа в мултикултурна среда и работа с деца билингви.
  • Знания и умения за справяне с агресията и насилието.
  • Знания за разрешаване па конфликти.
  • Комуникация и работа с родители.
  • Организиране на извънкласни дейности.
  • Разработване и реализиране на проекти.

 

     Дейности за изпълнение на основните задачи и за преодоляване на дефицитите:

 

Вьтрешноучилищна квалификации

Форма

Време на провеждане

Отговорник

1.

Организация за провеждане па входно и изходно пиво. Анализи

анализ

м. октомври м. май-юни

педагогически кадри

2.

Заседание на МО начален етап за изготвяне на единни критерии за оценяване знанията и уменията на учениците

    дискусия

Септември/Октомври-2018

г.

 

председател на МО

3.

Представяне па електронни уроци по учебните предмети

наблюдение

по плана на методичните обединения

председателите на МО

4.

Споделяне па добри практики между учителите и на новостите в образованието след преминаването на квалификационни курсове.

дискусия

През учебната година

учителите преминали обучения

5.        

 

Обсъждане на изискванията за провеждане на външно оценяване в IV и VII клас

беседа

м. април 2018 г.

директор

6.                                        6.

Отговорности на учителя при водене на задължителната училищна документация в училище

    беседа

м. септември 2018 г.

директор

7.                                        7.

Споделяне на добри практики за проектно-базираното обучение

  дискусия

    беседа

 

II срок

главен учител

8.                                        8.

„Как да противодействаме на агресията, насилието в училище”

  дискусия

м. декември

2018 г.

психолог

 

 

Извънучилищна квалификация

Форма

Време на провеждане

Отговорник

1.

Формиране на умения за четене с разбиране у учениците от 1 до 4 клас.

семинар, обучителен курс

През учебната година

председател МО на началните учители

2.

Участие в методически работни съвещания с експерти по отделните образователни области

работна среща

През учебната година

Директор/главен учител

3.

Методика на Безопасност на движението но пътищата I-VII клас.

обучителен курс

През учебната година

Директор/главен учител

4.

Участие в квалификационни форми за придобиване на ПКС

обучителен курс

През учебната година

Директор/главен учител

   5.

Кръгли маси за обмен на добри практики

Кръгла маса

Учебна 2018/2019 г.

Директор/главен учител

6.

Наставничество и методическа подкрепа на новоназначени педагогически специалисти

курс

Учебна 2018/2019 г.

Директор/главен учител

7.

Обучение „създаване на тестови материали чрез електронни образователни платформи“

обучение

Учебна 2018/2019 г.

Директор/главен учител

8.

Обучителни семинари за учители по чужди езици и по предмети

семинар

Учебна 2018/2019 г.

Директор/главен учител

9.

Обмяна на добри практики по учебни предмети

открити уроци

 

Учебна 2018/2019 г.

Директор/главен учител

 

 

 

 

 

 

Изготвил плана за квалификация:

Парушка Стоянова /главен учител/