ЗАПОВЕД

 № 351/14.09.2016 г.

 

НА ОСНОВАНИЕ:

                           Чл. 259, ал.1от Закона за предучилищното и  училищно образование във връзка с писмо № 9105-265/31.08.2016 г. на заместник-министъра на образованието относно стартиране на  изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения компетентности“ ( Твоят час ) за учебната 2016/2017 г.

 УТВЪРЖДАВАМ:

  Състав на СЪВЕТА  ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ „ТВОЯТ ЧАС“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения компетентности“ ( Твоят час ) със следните представители:

 1. Петър Цветилов Петров – педагогически специалист
 2. Мария Георгиева Темелкова – педагогически специалист
 3. Димитър Илиев Спасов – родител
 4. Станиела Петкова Иванова – родител
 5. Даниела Илиева Илиева – родител

Същите имат следните задължения:

 • Да проведат събрание за избор на председател на съвета;
 • Да направят избор на секретар, който да подпомага председателя при изпълнение на дейността му.
 • В срок до 18.09.2016 г. – председателят да регистрира потребителски профил на училищният съвет „Твоят час“ в електронната платформа на проекта.

           Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

           Запознат(а) съм лично:

Петър Цветилов Петров…………….

Мария Георгиева Темелкова……………….

Димитър Илиев Спасов…………………….

Станиела Петкова Иванова…………………

Даниела Илиева Илиева……………………

 

 

 

ДИРЕКТОР:_____________

СИЛВИЯ ЗАБУНОВА

 

 

 

 

ЗАПОВЕД

 № РД-07-220/12.09.2017 г.

  НА ОСНОВАНИЕ:

              Чл. 259, ал.1от Закона за предучилищното и  училищно образование във връзка с писмо № 9105-265/31.08.2016 г. на заместник-министъра на образованието относно стартиране на  изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения компетентности“ ( Твоят час ) за учебната 2017/2018 г.

 УТВЪРЖДАВАМ:

                 Състав на СЪВЕТА  ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ „ТВОЯТ ЧАС“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения компетентности“ ( Твоят час ) със следните представители:

 1. Петър Цветилов Петров – педагогически специалист
 2. Мария Георгиева Темелкова – педагогически специалист
 3. Таня Тодорова Икота – педагогически специалист
 4. Евелина Досева Атанасова – представител на общината
 5. Димитър Илиев Спасов – родител
 6. Станиела Петкова Иванова – родител
 7. Катерина Асенова Иванова – родител

Същите имат следните задължения:

 • Да проведат събрание за избор на председател на съвета;
 • Да направят избор на секретар, който да подпомага председателя при изпълнение на дейността му.
 • В срок до 15.09.2017 г. – председателят да регистрира потребителски профил на училищният съвет „Твоят час“ в електронната платформа на проекта.

           Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 Запознат(а) съм лично:

Петър Цветилов Петров………………………

Мария Георгиева Темелкова……………….

Таня Тодорова Икота………………………….

Евелина Досева Атанасова…………………

Димитър Илиев Спасов………………………

Станиела Петкова Иванова…………………

Катерина Асенова Иванова…………………

 

 

 

ДИРЕКТОР:_____________

СИЛВИЯ ЗАБУНОВА