От учебната 2020/2021 г. училището е включено в изпълнението на дейностите по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Дейност 1 от Указанията – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи – училището е получило 12 бр. преносим компютър DELL, 6 бр. преносим компютър Lenovo, 15 бр. таблети Lenovo и 1 бр. шкаф за зареждане на устройства.

Дейност 2 от Указанията – Обучения на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на уменния за обучние в ОРЕС – обучени са всички ученици от I до VII клас.

Дейност 3 от УказаниятаОбучения на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване в ОРЕС – 1 група обучени учители

Дейност 4 от Указанията – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейност 5 от Указанията – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда