ПРАВИЛА

 за работата на съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични умения, знания и компетентности“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 . С настоящите правила се определят въпросите, които Общественият съвет разглежда, както и условията и редът за осъществяване на неговата дейност.

Чл.2. (1) Съветът „Твоят час“ е орган за обществен мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците и общината.

(2) Съветът има за задача наблюдение и оценка на дейностите по проекта и организира и осъществява дейността си в съответствие с основните си функции, определени в Инструкцията за изпълнение на дейностите по проекта.

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл.3 Общественият съвет:

 1. Подпомага училището при избора на извънкласните дейности и специалистите като съдейства за проучване на интересите и желанията на учениците.
 2. Съдейства за идентифициране на дейностите, свързани с подпомагане на учениците с образователни дефицити.
 3. Председателят на Съвета проверява и одобрява в електронната платформа въведените от училището търсени извънкласни дейности, след което генерира справка за откритите съответствия между предлаганите от физически и юридически лица дейности и заявените от училището. Справката се разглежда на заседание на Съвета и се прави писмено и чрез електронната платформа предложение до директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за дейностите и ръководителите на групите, които могат да се организират за учебната 2017/2018 година.
 4. Участва при обсъждане на графика за занимания на групите по извънкласни дейности и координира работата на ръководителите.
 5. Подпомага училищните екипи при организирането и провеждането на публичните изяви на учениците и съдейства за включването на родителите в извънкласните дейности.
 6. Наблюдава изпълнението на училищната програма“ Твоят час“ и дава препоръки за подобряване на организацията и провеждането на дейностите.
 7. Подпомага директора на училището при избора на обучителни електронни продукти, необходими за провеждането на извънкласните дейности.
 8. Инициира в края на годината анкетно проучване за степента на удовлетвореност на учениците от дейностите по проекта.
 9. Изготвя годишен доклад с резултати от проведения мониторинг за избор на извънкласни дейности и за участие на родителите в дейностите по училищната програма и го представя на директора на училището и на РУО-Сливен.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл.4. Съвета „Твоят час“ се учредява със заповед на директора на училището.

(1) Директорът на училището осигурява необходимите условия за работата на съвета „Твоят час“.

Чл.5. Членовете на Съвета „Твоят час“ не могат да участват като ръководители на групи за извънкласни дейности по проекта „Твоят час“ в училището.

Чл.6. На учредително заседание членовете избират от състава си председател и секретар на Съвета, както и правила за работа си.

 • Председателят представлява обществения съвет и организира и ръководи дейността му.

т.1 Председателят свиква и ръководи заседанията на съвета.

 • Секретарят подпомага председателя при протоколирането на заседанията и писменото оформяне на предложенията и препоръките.

т.1 Решенията на Съвета се оформят към протокола от заседанието.

т.2 Протоколите от заседанията на обществения съвет се подписват от председателя и участниците в заседанието.

т.3 Протоколите с решенията се регистрират в книгата за входяща кореспонденция на училището.

т.4 Оригиналните протоколи и документите за дейността на съвета се съхраняват на място, определено от директора на училището.

Чл.7. Общественият съвет „Твоят час“ осъществява своята дейност без възнаграждение.