Информационна кампания май – юни 2022 г.

                                                                               

 

 

 

 

https://podkrepazauspeh.mon.bg/ – вход

Указания за изпълнение на дейностите по проект Подкрепа за успех – изтегли

ИНДИВИДУАЛНА КАРТА  2020/2021 – изтегли

По дейност III от Указанията – Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците

През учебната 2018/2019 година в училището са сформирани – 13 групи за допълнително обучение;

7 групи по Български език и литература и 6 групи по Математика.

През учебната 2019/2020 година в училището са сформирани – 12 групи за допълнително обучение;

11 групи по Български език и литература и 1 група по Математика.

През учебната 2020/2021 година в училището са сформирани – 18 групи за допълнително обучение;

10 групи по Български език и литература и 8 групи по Математика.

През учебната 2021/2022 година в училището са сформирани – 13 групи за допълнително обучение;

10 групи по Български език и литература и 3 групи по Математика.

По дейност VII от Указанията – Дейности за работа с родителите

През учебната 2019/2020 година в училището е назначен Образователен медиатор на пълен работен ден по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

През учебната 2020/2021 година в училището е назначен Образователен медиатор на пълен работен ден по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

През учебната 2021/2022 година в училището е назначен Образователен медиатор на пълен работен ден по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Дейност VI от Указанията – Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране

През учебната 2021/2022 г. в  училището са сформирани 2 групи за кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас. В работата по проекта училището си сътрудничи с Център за кариерно ориентиране – Сливен.