Информационна кампания май – юни 2022 г.

В периода 26.05.2022 г. – 10.06.2022 г. ще се проведат следните дейности/изяви

1 клас – „Песни и думички“ – 31.05.2022 г. 12:00 часа

2 клас – „Да покажем какво можем“ – 26.05.2022 г. 12:50 часа

3 клас – „Ограмотяване и грамотност – драматизация“ – 30.05.2022 г. 12:20 часа

4 клас – „Знам и мога“ – 07.06.2022 г. 12:15 часа

2 и 4 клас – „Спортна математика“ – 31.05.2022 г. 12:15 часа

6 клас – Презентация за дейността на групата по математика и забавни игри – 27.05.2022 г. 13:10 часа

7 клас – Презентация за дейността на групата по български език 01.06.2022 г. 13:10 часа 

10.06.2022 г. Финал – Презентация на образователния медиатор за работата по проекта 13:00 часа

https://podkrepazauspeh.mon.bg/ – вход

Указания за изпълнение на дейностите по проект Подкрепа за успех – изтегли

ИНДИВИДУАЛНА КАРТА  2020/2021 – изтегли

По дейност III от Указанията – Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците

През учебната 2018/2019 година в училището са сформирани – 13 групи за допълнително обучение;

7 групи по Български език и литература и 6 групи по Математика.

През учебната 2019/2020 година в училището са сформирани – 12 групи за допълнително обучение;

11 групи по Български език и литература и 1 група по Математика.

През учебната 2020/2021 година в училището са сформирани – 18 групи за допълнително обучение;

10 групи по Български език и литература и 8 групи по Математика.

През учебната 2021/2022 година в училището са сформирани – 13 групи за допълнително обучение;

10 групи по Български език и литература и 3 групи по Математика.

По дейност VII от Указанията – Дейности за работа с родителите

През учебната 2019/2020 година в училището е назначен Образователен медиатор на пълен работен ден по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

През учебната 2020/2021 година в училището е назначен Образователен медиатор на пълен работен ден по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

През учебната 2021/2022 година в училището е назначен Образователен медиатор на пълен работен ден по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Дейност VI от Указанията – Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране

През учебната 2021/2022 г. в  училището са сформирани 2 групи за кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас. В работата по проекта училището си сътрудничи с Център за кариерно ориентиране – Сливен.