Указания за изпълнение на дейностите по проект Подкрепа за успех – изтегли

ИНДИВИДУАЛНА КАРТА  2020/2021 – изтегли

По дейност III от Указанията – Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците

През учебната 2018/2019 година в училището са сформирани – 13 групи за допълнително обучение;

7 групи по Български език и литература и 6 групи по Математика.

През учебната 2019/2020 година в училището са сформирани – 12 групи за допълнително обучение;

11 групи по Български език и литература и 1 група по Математика.

През учебната 2020/2021 година в училището са сформирани – 18 групи за допълнително обучение;

10 групи по Български език и литература и 8 група по Математика.

По дейност VII от Указанията – Дейности за работа с родителите 

През учебната 2019/2020 година в училището е назначен Образователен медиатор на пълен работен ден по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

През учебната 2020/2021 година в училището е назначен Образователен медиатор на пълен работен ден по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“