УТВЪРЖДАВАМ:…………..

                     СИЛВИЯ ЗАБУНОВА       

 

ПЛАН

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

С. КАМЕН, ОБЩ. СЛИВЕН

 Планът е приет с Решение на Педагогически съвет с протокол №РД-06-5/09.02.2018 г. утвърден със заповед на директора  № РД-07-154/12.02.2018 г.

 

1.Настоящият план е съставен на основание Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017г. за видовете обекти по чл.23 от Закона за противодействие на тероризма

2.Училищата и детските градини, съобразно параграф 1 т.1 на Допълнителна разпоредба от Наредбата попадат в категорията „лесно уязвими обекти и съоръжения”

3.Съществуващи елементи на физическа защита:

а/Охранител-1 брой-невъоръжена охрана, подчинен на община Сливен

б/Охранително осветление /през тъмната част от денонощието/ – при входовете на двете учебни сгради /северната страна е осветена от улично осветление/

в/Система за видеонаблюдение /при входа на голямата сграда, и в коридорите на малка сграда, първи и втори етаж и стаите на шести и седми клас/

г/Алармена система в дирекция /втори етаж/ и компютърен кабинет /приземен етаж/

Директорът или определените от него служители:

– за връзка по сигурността Генка Славова – ЗАС;

– Парушка Стоянова – главен учител – осъществява начален и периодичен инструктаж /поне веднъж годишно/.

Служителят по сигурността информира ОДМВР при установяване на опасности и рискове за съответния обект /Чл.4, ал.3/

Инструктаж по Член 7, алинеи 1-6:

1.запознават се с основните правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават в обектите, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение.

2.инструктират се за действие при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари пакети.

  1. инструктират се за недопускане на събирането на голям брой посетители в малки помещения.
  2. инструктират се за повишено внимание при получаване на пратки, пораждащи съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели.
  3. запознават се с начините за оповестяване, информиране и реагиране при извършен терористичен акт.

6.провеждат се симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма не по малко от веднъж на шест месеца, които се отразяват в протокол.

 

 

 

        Основна цел е осигуряване на живота и здравето на децата, учениците и служителите. При тяхното застрашаване, в резултат на терористичен акт, се извършва евакуация. Тя се извършва от класните ръководители или учителите, които са в час. Когато учениците са в междучасие, евакуацията се извършва от учителите, които имат следващ час при тях; при следобедните занятия – от учителите на 1 и 2 клас и ръководителите на групи по проекти. Учениците от 1 клас и ЦДО се изнасят по посока детска градина, а учениците от 2 до 7 клас- посока площада. Помощ им оказват психолог и медиатор.

 

        Класните ръководители и учителите или възпитателите изготвят списъци за:

а/ учениците, които са извели на определените места

б/ учениците, които не са били на училище за същия ден

За учениците, които са на училище, но са закъснели за час, били са до тоалетна и тн. се предприемат мерки за тяхното издирване.

Повечето служители разполагат и със служебен телефон – това да се използва за координация на техните действия от директора и служителя по сигурността.

Помощният персонал оповестява за евакуацията и участва в нея, като проверява за останали ученици във всички стаи, тоалетни, столова и тн.

При необходимост, с цел защита на имущество:

– работник поддръжка преустановява електрозахранване, водоподаване и след това подпомага:

– ЗАС и чистачка на 2 етаж – за изнасяне на документация, лаптопи, компютри, дневници от дирекция и учителска стая.

– чистачка на първи етаж – за изнасяне на архив и компютри /от компютърен кабинет/ от приземен етаж.

      В случаи на взрив, изстрели или друг необичаен шум учениците се изтеглят по далече от прозорците и вратата. Едва след като се запознаят с обстановката учителите пристъпват към евакуация. И в двете сгради има само по един изход, а в голяма сграда-само едно стълбище. Всички прозорци в малка сграда, на приземния и първия етаж са с решетки, както и учебните стаи на втория етаж. Решетки няма на прозорците в коридора, в учителска стая и дирекцията на втория етаж.

      В извънредни случаи, като авариен изход от голяма сграда, може да се използва склад за дърва от приземен етаж. От северна страна на същия се намира отвор за зареждане с дървета, който завършва с метален капак на повърхността. Същият е заключен с катинар от горната страна.