ПМС 100/08.06.2018 г.изтегли

ПМС 259/14.10.2019 г. за изм. на ПМС 100изтегли

МЕРКИ за превенция и реинтегриране на отпаднали ученици – 2021/2022 – изтегли

Телефонни номера за взаимодействие при необходимост

116 111    „Национална телефонна линия за деца”

112   „Национална система за спешни повиквания”

044 62 57 25 и 044 62 50 83  Отдел „Закрила на детето”

044 611 020  РУО Сливен – Старши експерт по приобщаващо образование