Дата

Час

Учебен предмет

Клас

1

21.10.2019г     понеделник

13:10

Музика – ООП писмен

V-VIІ

15:10

Музика – ООП практически

2

22.10.2019г.    вторник

13:10

История и цивилизации- ООП

V-VIІ

3

22.10.2019г.    вторник

15:10

Физическо възпитание и спорт- ООП практически

V-VIІ

4

23.10.2019г     сряда

13:10

Човекът и природата/Биология и ЗО- ООП писмен

V-VIІ

5

24.10.2019г.    четвъртък

13:10

ИУЧ Математика писмен

V-VIІ

6

24.10.2019г.    четвъртък

13:10

ИУЧ  История и цивилизации писмен

VIІ

7

25.10.2019г     петък

13:10

Химия и опазване на околната среда- ООП писмен

VIІ

8

25.10.2019г     петък

15:10

Физика и астрономия- ООП писмен

VIІ

9

05.11.2019г.    вторник

13:10

География и икономика- ООП писмен

V-VIІ

10

06.11.2019г.    сряда

13:10

Математика- ООП писмен

V-VIІ

11

07.11.2019г.    четвъртък

13:10

Технологии и предприемачество – ООП                          писмен

V-VIІ

12

08.11.2019г     петък

13:10

Български език и литература- ООП писмен

V-VIІ

13

18.11.2019г     понеделник

13:10

Изобразително изкуство- ООП писмен

V-VIІ

15:10

Изобразително изкуство- ООП практически

14

19.11.2019г     вторник

13:10

ИУЧ  География и икономика писмен

V-VIІ

15

20.11.2019г.    сряда

13:10

Информационни технологии- ООП писмен

V-VIІ

15:10

Информационни технологии- ООП практически

16

21.11.2019г.    четвъртък

13:10

ИУЧ Български език и литература писмен

V-VIІ

17

22.11.2019г.    петък

13:10

Английски език- ООП писмен

V-VIІ

15:10

Английски език- ООП устен

Продължителността на изпитите е както следва:

1. за класовете от началния етап на основната степен:
а) един астрономически час – в случаите, когато изпитът е писмен или практически;
б) до 20 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и устна част;
в) до 40 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част;

2. за класовете от прогимназиалния етап на основната степен:
а) два астрономически часа – в случаите, когато изпитът е писмен;
б) до 30 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и устна част;
в) три астрономически часа – в случаите, когато изпитът е практически;
г) до 90 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част;