1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ                                                                                      

Училищната програма е разработена съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите, Стратегията за развитие на училището; Правилника за дейността на училището и др.

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден включва организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси.

ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Камен разполага с необходимите условия за организация на целодневно обучение:

 1. финансова и материална обезпеченост на училището;
 2. наличие на санитарно-хигиенни условия;
 3. осигурени безопасни условия;
 4. заявено желание на родителите.

Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в дневна и комбинирана форма на обучение и включва провеждането на учебни часове по училищния учебен план /задължителна подготовка, задължително–избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,/, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси за постигане на общодостъпно, базисно знание, основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

Целодневната организация на учебния ден се осъществява при условията, определени от ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие.

За дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и за заниманията по интереси учениците от една или няколко паралелки от един клас се разпределят в групи съгласно ДОС за финансирането на институциите.

Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и ред, определени с ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1 септември.

След 1 септември ученици могат да допълват групите за целодневна организация на учебния ден до броя на свободните места.

1.1.1.Обща и конкретни стратегии за целодневното обучение – чрез подобряване и използване на наличната база в зависимост от заявените потребности на учениците и сътрудничество с родителите да се повиши мотивацията за учене и подобряване качеството на успеваемост на учениците.

1.1.2.  Свързаност с визията и мисията на училището

 • Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес;
 • Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „Целодневна организация на учебния процес”;
 • Успешна политика за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В УЧИЛИЩЕТО

ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Камен е основно училище. В него се обучават деца от един подготвителен група – 5 и 6-годишни, ученици  в дневна форма на обучение, разпределени в осем паралелки,  и ученици, разпределени в две полуинтернатни групи.

Организацията на учебния ден е целодневна: вариант I – учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете  за организиран отдих  и физическа активност, самоподготовка и  занимания  по интереси – след обяд.

Целодневна организация на учебния ден се осъществява в  следните полуинтернатни групи: сборна група  в I клас и група II клас .

1.3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден включва организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси.

Чрез нея се конкретизират/определят: целите, задачите, очакваните резултати, условията и редът за провеждане на целодневната организация в училището; дейностите в полуинтернатните групи, като обхваща общите и специфичните характеристики и различия в структурата, състава, обхвата на групите в изпълнение на държавната политика за постигане на качествен образователно-възпитателен процес.

 1. ЦЕЛ

  2.1. ОБЩА ЦЕЛ: Регламентиране/конкретизиране на условията и реда за ефективно провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от I и II /една група/ ,II -III клас /втора група/в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с.Камен с оглед постигане на качествен образователно-възпитателен процес.

2.2. ПОДЦЕЛИ:

 Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество при зачитане на техните интереси, съобразно възможностите им и възрастовите им особености.

 1. Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание.
 2. Подобряване на материалната база на училището и осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес с цел повишаване мотивацията за учене и подобряване качеството на успеваемост на учениците.
 3. Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес” чрез:

а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;

б) създаване на стимулираща личностното развитие на ученика предметно-пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му семейна среда;

в) уважение към индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси.

 1. Изграждане на умения у учениците за самостоятелно преодоляване на трудностите, за упоритост и системност при усвояване на учебния материал.
 2. Социализация на учениците и развитие на умения за работа в екип.
 3. Концентрация и устойчивост на вниманието, паметта, положителна нагласа в новата социална роля „ученик”.                                                                                                                                                                                       3.ЗАДАЧИ

3.1. Да се регламентират  дейностите в ЦДО с оглед подобряване качеството на обучение.

3.2. Да се допринесе за правилното и трайно усвояване на учебния материал.

3.3. Да се формират навици за самостоятелно учене с разбиране.

3.4. Да се стимулира любознателността и стремежът към знания.

3.5. Да се провокира интересът на децата в области, различни от учебното съдържание.

3.6. Да се създадат условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.

3.7. Да се удовлетворят потребностите на учениците от активна дейност, изява, общуване и творчество.

3.8. Да се увеличи броят на учениците, обхванати в целодневна организация на учебна дейност.

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 4.1. Утвърждаване на ЦДО като успешна практика и засилен интерес от страна на ученици и родители към целодневната организация на учебния процес.

4.2. Повишено качеството на образователно-възпитателния процес чрез създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование.

4.3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците чрез повишаване мотивацията на учениците и учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес“.

4.4. Социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип и изграждане на положителна нагласа към образованието.

4.5. Обновена материално-техническа база и осигурени материали и консумативи за работа и обучение.

4.6. Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни социални, етнически и културни общности чрез позитивно въздействие върху личността на ученика и включване във всекидневна мултикултурна и конкурентна среда при упражняване както на учебни, така и на спортни, развиващи, възпитаващи дейности и занимания по интереси.

4.7. Осъвременен литературен фонд и осигурени образователни и занимателни игри.

4.8. Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, развити и усъвършенствани знания и умения, свързани с изграждането на естетически вкус и интерес към изкуството.

4.9. Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби.

4.10. Издигане авторитета на учебното заведение.

5.ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

       5.1. Годишното тематично разпределение на учителите на ГЦОУД се изготвя в съответствие с броя на учебните седмици съгласно графика на учебното време, както следва:

 • I – III клас – 32 учебни седмици, от 16.09.2019 г. до 31.05.2020 г.
 • IV клас – 34 учебни седмици, от 16.09.2019 г. до 16.06.2020 г.

5.2. Годишното тематично разпределение на учителите на ГЦОУД за дейностите по организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси съдържа следните реквизити: учебна седмица, дата, тема, брой часове, дидактически материали, забележка. 

Учебна седмица

Дата

Тема

Брой часове

Необходими материали

Забележка

1

2

3

4

5

6

 5.3. (1) Годишното тематично разпределение се изготвя от учителя на ГЦОУД и се утвърждава от директора на училището.

(2) Преструктуриране на темите, включени в годишното тематично разпределение, се извършва в случай на необходимост, като корекциите се нанасят в реквизит забележка и се утвърждават от директора на училището.

 5.4. В годишното тематично разпределение в частта „Организиран отдих и физическа активност“ се включват тематичните направления, по които се провеждат дейностите по организиран отдих и физическа активност.

5.5. (1) В годишното тематично разпределение в частта „Самоподготовка“ се включват учебните предмети, по които е извършена самоподготовката, и темата за деня.

(2) В случаите, когато самоподготовката се провежда в полуинтернатни групи с ученици от различни класове, се нанасят учебните предмети и темите за деня за всеки клас.

      5.6. В годишното тематично разпределение в частта „Занимания по интереси“ се включват тематичните направления, по които се провеждат заниманията по интереси: наука, история и традиции, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри и други.

 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ

 Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в ОУ „ Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Камен се вписват в следната училищна документация:

– Списък – Образец 1;

– Седмично разписание на часовете в училището;

– Годишен план за дейността на училището;

– Книга с  решенията от заседания на Педагогическия съвет и класьора с протоколи;

– Дневник /електронен/ на ЦДО;

 7. НОРМАТИВНИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 7.1. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

7.1.1. Часовете в ГЦОУД се водят с продължителността на учебни часове в съответствие с чл. 22 и чл. 7, ал.1 от ДОС за организация на дейностите в училищното образование.

7.1.2. Нормата за преподавателска работа на лицата, заемащи длъжността учител на ГЦОУД, включва дейности в полуинтернатните групи /самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси/, консултации с ученици, диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците, работа по индивидуални образователни програми.

7.1.3. Преподавателската заетост на възпитателите се отчита в астрономически часове, които включват освен 6-те часа на ден зa самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност и други дейности с учениците, свързани с опазване на тяхното здраве, осигуряване на безопасни условия на работа и др.

7.1.4.  В рамките на 8-часовия работен ден на учителите на ГЦОУД се извършват следните дейности:

 • Подготвителна работа за часовете по самоподготовка – осигуряване на тестове, задачи, пособия, материали, информационни справки, снабдяване с необходимата дидактическа и учебна литература, вкл. и консултации с учители;
 • Подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на часовете за дейности по интереси;
 • Попълване на училищна документация;
 • Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.;
 • Работа с родители, вкл. участие в родителски срещи и заседания на Училищното настоятелство;
 • Организиране и участие на консултации с ученици;
 • Планиране, организиране и участие в квалификационно-методическа дейност, свързана с образователно-възпитателния процес;
 • Оказване на методическа помощ и консултации на новоназначени учители на ГЦОУД;
 • Участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия;
 • Участие в разработването на индивидуални образователни програми;
 • Работа по диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците;
 • Координиране обмяната на добри практики между учителите на ГЦОУД.

7.2.  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

     Организацията на дейностите в ЦДО създава възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес.

    7.2.1. Педагогическите  изисквания при провеждане на организиран отдих и физическа активност /блок А/:

В часовете  за организиран отдих и физическа активност  се  акцентира на  възпитателно взаимодействие, поведенческия потенциал, разтоварване от умствено напрежение, непрекъснати наблюдения и проява на дискретност.

Учебните часове  за организиран отдих и физическа активност  се провеждат след  12  часа, в зависимост от организацията на учебния ден в съответните класове.

Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват:

 1. организиране на обедното хранене на учениците;
 2. организиране, провеждане и координиране на дейностите по отдиха и спортните игри на учениците за създаване на здравословни навици;
 3. наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на организирания отдих и физическа активност на учениците;
 4. провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали затруднения, споделяне на проблеми, възникнали конфликти и други за осъществяване на преход към самоподготовката;
 5. спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците;
 6. грижа за опазване здравето и живота на децата и учениците.

Дейностите от блок А не се провеждат в същите учебни помещения, в които се водят часовете от ООП и ИУЧ. Те се провеждат в:

– хранене – ученически стол;

– място за провеждане на отдих и физическа активност – физкултурния салон, училищен двор или спортна площадка.

     7.2.2. Педагогически изисквания при провеждане на самоподготовката /блок В/.

    Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. В  един час може да  се организира самоподготовката по повече от един учебен предмет;

Дейностите по самоподготовка включват:

 1. ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час;
 2. усвояване на начини и методи за рационално учене;
 3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;
 4. подготовка за класни и контролни работи;
 5. изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;
 6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката си.

Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно определят съдържанието на самоподготовката.

За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на   учениците, се осигуряват консултации с учители–специалисти. Изработва се график от съответните учители–специалисти по различните учебни предмети. Те се провеждат независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО.

Часовете за самоподготовка се провеждат в класната стая, компютърните кабинети, училищна библиотека и др.

     7.2.3. Педагогически изисквания при провеждане на занимания по интереси /блок С/.

Часовете за занимания по интереси се планират след проучване и осигуряване на необходимата материална база, в зависимост от желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището. Те се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация.

Заниманията по интереси могат да не са пряко свързани с усвояването на учебното съдържание от часовете по ООП и ИУЧ.

В част от часовете по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие.

След проучване и съгласуване с родители и ученици в училището се организират дейности и мероприятия като изложби, спортни прояви, конкурси и дискусии с образователна и възпитателна цел.

Дейностите са с насоченост към овладяване на ключови компетентности, подпомагане и допълване обучението чрез различни занимания, създаване на емоционална среда за отмора.

Провеждат се  в компютърните зали, физкултурните салони, училищната библиотека, физкултурна площадка, училищен двор.

В училището през целия ден е осигурена физическа охрана от охранителна фирма.

    7.2.4. Подкрепящата роля на учителите на ГЦОУД в ЦДО изисква създаване на педагогически технологии съобразно спецификата на училището и  включват организирането на:

     – ролеви игри – допринасят за реконструиране на определен тип отношения, нрави, език, бит и др.;

     – симулационни игри – осъществява се учене чрез съпреживяване /емпатия/, на  основата на теоретични знания се упражняват практически умения, дискусия /дебат/;

     – метод на асоциациите – върху метода може да се изгради система на     „придвижване“ по учебния материал въз основа на термините;

     – кубиране – учебна система, която улеснява разглеждането на една тема от различни гледни точки;

     – инсърт – система за ефективно четене и мислене чрез отбелязване, средство за контролиране на разбирането;

     – рефлексия/самооценяване;

     – мозъчна атака – метод за решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални решения.

    7.2.5. Аспекти на работа на педагозите в ЦДО:

 • прилагане на подходите за индивидуализация и диференциация, съобразени с модела на организиране състава на ЦДО;
 • непрекъснато обновяване и създаване на ангажираща, стимулираща и приобщаваща учебна среда;
 • координиране на дейности със заинтересованите страни: семейството, обществените институции, неправителствени организации и т.н.;
 • регулярно планиране, целеполагане и оценка /формиращо оценяване/;

приемственост между преподавателите в сутрешния блок и учителите на ГЦОУД чрез ежедневни консултации и при необходимост /в прогимназиален етап, при сборни групи/ фиксиране в специална за целта тетрадка, която да служи като ориентир в ежедневната работа.

 1. ДЕЙНОСТИ

8.1. Основни дейности и ангажименти към организация на целодневното обучение:

     8.1.1. На училищното ръководство:

8.1.1.1.  Проучва и анализира потребностите и интересите за участие в ЦДО на всички ученици от І до VІІ клас чрез:

  родителски срещи;

  консултации;

  анкети.

8.1.1.2. Осигурява материална база /подходящи помещения/, включително и извън наличната в училището, съобразно броя на групите, на седмичното разписание и вида на заниманията.

8.1.1.3. Организира заседание на ПС за обсъждане дейността на ЦДО и училищната програма за целодневна организация на учебния ден.

8.1.1.4. Спазва изискванията на нормативната уредба на МОН за функциониране на ЦДО.

8.1.1.5. Изготвя заповед за определяне на учителите на ГЦОУД.

8.1.1.6. Според потребностите на учениците в дейностите по самоподготовка, Директорът на училището осигурява консултациите с началните учители и с учителите по съответните учебни предмети по утвърден от него график.

8.1.1.7. Осъществява педагогически контрол – извършване на контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работа в ЦДО и резултатите от обучението на учениците в ЦДО; планирането на дейностите според индивидуалните и груповите потребности на учениците; създаването на позитивна възпитателна и учебна среда; насърчаването, подпомагането и мотивирането на учениците за самостоятелна работа;  подпомагането на учениците за справяне с трудностите и засилване стремежа им към постижение и конструктивно съревнование; анализ и проследяване на развитието и напредъка на учениците и резултатите от обучението им; изграждането на умения за самооценка у учениците; създаване и прилагане на съвременни педагогически методи и технологии; информирането на родителите на учениците и учителите по задължителна подготовка за образователни постижения и затруднения на учениците, както и за степента на социализацията им.

8.1.1.8. Осъществява административен контрол – извършване на контрол по отношение на ежедневното водене на документация /дневници на ЦДО/, спазване на графика за вземане на часовете в ЦДО.

8.1.1.9. Осигурява условия за обучение за повишаване на квалификацията на учителите и учителите на ГЦОУД /вкл. осигуряване на заместващи учители и учители на ГЦОУД /.

8.1.1.9. Анализира необходимостта на училището от учебно-технически средства, пособия, материали и методически помагала и изготвяне на заявки.

8.1.1.10. Организира подходящи училищни дейности, напр. Ден на отворените врати, за популяризиране на целодневната организация на учебния ден, ефективните практики и др.

8.1.2. На учителите и класните ръководители:

8.1.2.1. В часовете за консултации учителите-специалисти подпомагат работата на учителите на ГЦОУД за повишаване на знанията, уменията и компетентностите на учениците в ЦДО.

8.1.2.2. Системно обсъждане на резултатите от работата на ЦДО и на трудностите при усвояване на учебния материал.

8.1.2.3. Провеждане на регулярни работни срещи между учителите на ГЦОУД с цел обмяна на добри практики.

8.1.2.4. Поддържане на контакти с родителите на учениците в ЦДО с оглед повишаване на тяхната успеваемост.

8.1.2.5. Участие в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на работата в ЦДО.

8.1.2.6. Прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа и индивидуален подход по време на работата в ЦДО.

8.1.2.7. Класните ръководители участват в организираните дейности /посещения в библиотека, дебати, дискусии, природни и културни обекти/ с цел повишаване мотивацията на учениците в ЦДО.

     8.1.3. На другия персонал:

Организират и координират дейности за закупуване на учебни пособия, материали и консумативи за провеждането на целодневното обучение; за оборудване, обзавеждане, стопански инвентар и компютърна техника за подобряване образователната среда в училище.

     8.1.4. На родителите:

Отчитат и подпомагат работата на учителите на ЦДО, учителите и класните ръководители за повишаване на знанията и уменията на учениците в ЦДО.

      8.1.5. На училищното настоятелство:

8.1.5.1. Участва в подходящи училищни дейности /Ден на отворените врати/;

8.1.5.2. Популяризира целодневната организация на общи родителски срещи, в сайта на училището, чрез публикации в интернет пространството и др.

     8.2. Организация на дейностите в ЦДО в училището

     8.2.1. Целодневната организация на учебния ден се организира за всеки клас по Вариант 1:

– Задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се провеждат съответно след обяд.

     8.2.2. Дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се провеждат в полуинтернатни групи. Те се сформират по следния начин:

І-II клас –1 сборна група;

ІІI-IV клас – 1 сборна група;

    8.2.3. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка ЦДО:

    Дейностите в полуинтернатните групи се разпределят дневно, както следва:

І – ІI клас и III-IV клас :

Блок А – обяд, организиран отдих и физическа активност – 2 часа;

Блок В – самоподготовка – 2 часа;

Блок С – занимания по интереси – 2 часа.

     8.2.4. Продължителност на часовете за всяка една от ЦДО:

Дейностите в полуинтернатните групи се провеждат с еднаква продължителност със задължителните учебни часове за съответния клас в съответствие с ДОС за организацията на дейностите в училищното образование

ЦДО І-II клас – 35 мин.; ЦДО ІII-IV клас – 40 мин

      При непредвидени и извънредни обстоятелства директорът може да намалява продължителността на самоподготовката, дейностите по интереси и отдих и спорт при целодневна организация на учебния ден.

     8.2.5. Седмично разпределение на часовете за всяка една от ЦДО:

При изготвяне на разпределението е предвидено време за почивка между дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност.

Целодневна организация I-II клас

11,50 – 13,00 ч.

Обяд, организиран отдих и физическа активност

13,10 – 13,45 ч.

Самоподготовка

13,55 – 14,30 ч.

Самоподготовка

14,40 – 15,15 ч.

Занимания по интереси

15,25 – 16,00 ч.

Занимания по интереси

  Целодневна организация III-IVклас

13.00 – 14.20

Обяд, организиран отдих и физическа активност

14.20 – 15.00

Самоподготовка

15.10 – 15.50

Самоподготовка

15.50 – 16.30

Занимания по интереси

16.30 – 17.10

Занимания по интереси

9. УСЛОВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕЗУЛТАТНОСТ НА ОВП ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

9.1. Обогатяване и обновяване на учебната среда с подходящо обзавеждане и съвременно техническо оборудване и създаване и поддържане на безопасно и спокойно място, където учениците, обучаващи се при целодневен режим, да се разтоварват с любимите си занимания, да отпочиват, да комуникират пълноценно помежду си и да се включват  активно и пълноценно в плануваните дейности.

9.2. Подсигуряване и насърчаване на достъпа на учениците до разнообразни форми на непрекъснато образование, насочени към овладяване на ключови компетентности.

9.3. Подпомагане родителите, настойниците и близките на учениците  в обучението на децата им.

9.4. Участие на учителите на ГЦОУД в подходящи квалификационни форми.

9.5. Използване от педагозите при реализиране на дейностите в ЦДО на съвременни педагогически технологии, методи и подходи, изнесени учебни часове в близки институции, природни обекти и исторически забележителности, съобразно спецификата на групата.

 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УСПЕВАЕМОСТТА

на учениците, обхванати в целодневна организация на учебния процес

 

ДЕЙНОСТИ

 

Отговорник

 

Срок

Дейности за повишаване успеваемостта на учениците

Прилагане на интерактивни методи на обучение, ИКТ и дидактични материали в дейности, които провокират мисленето и самостоятелността на учениците, формиране на практически умения и развитие на личността.

Учители и учители на ГЦОУД

16.09.2019 г.- 16.06.2020 г.

Ежедневна комуникация между класния ръководител и учители на ГЦОУД в начален етап и между учителя в ГЦОУД и учителите–специалисти в прогимназиален етап.

Учители и учители на ГЦОУД

ежедневно

Осигуряване на допълнителни часове /консултации/ от учители – специалисти. Консултациите да са задължителни за трудно успяващите ученици.

Учители и учители на ГЦОУД

по график

Ефективно диференциране на задачите за учениците с ниски резултати и напредналите от учителите и учители на ГЦОУД.

Учители и учители на ГЦОУД

16.09.2019 г.- 16.06.2020 г.

Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.

Учители и учители на ГЦОУД

16.09.2019 г.- 16.06.2020 г.

Подобряване на дисциплината и мотивацията за учене и добро представяне .

Учители и учители на ГЦОУД

16.09.2019 г.- 16.06.2020 г.

Издигане равнището на езиковата подготовка с акцент върху грамотността.

Учители и учители на ГЦОУД

16.09.2019 г.- 16.06.2020 г.

Целенасочена квалификация на учителите за работа с деца билингви, деца от етнически малцинства и деца с девиантно поведение.

Директор

Съгласно план за квалификация

Дейности за популяризиране на целодневната организация на учебния процес

Организиране на дейности, които да бъдат представяни пред родители и обществеността

Учители на ГЦОУД

по график

Популяризиране на добри практики от целодневна организация на учебния процес в „Дни на отворените врати”

Учители на ГЦОУД

по график

Реализиране на съвместни дейности с родителите – работилници, екоакции, спортни мероприятия и др.

Учители и учители на ГЦОУД

по график

Разширяване на партньорството и взаимодействието между училище и родителска общност.

Директор,

Учил. настоятелство

През уч. година

Организиране не изложби с изделия, изработени в часовете за дейности по интереси.

Учители и учители на ГЦОУД

периодично

Изработване на табла със снимки, постери, проекти в коридорите и стаите.

Учители и учители на ГЦОУД

периодично

Дейности и критерии за отчитане на образователните резултати

Изготвяне на единни критерии и система за оценка на развитието на учениците, посещаващи ЦДО. Доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.

учителите на ГЦОУД

01.03.2020 г.

Анализ на обучителните резултати – входно, междинно /в края на І срок/, изходно /ВО/, годишни резултати с предходна година.

учителите на ГЦОУД

01.03.2020 г.

Мерките са ориентирани към подобряване успеваемостта на учениците и намаляване на разликата между външно и вътрешно оценяване до 1 през първата и 0,7 през втората учебна година.

Методично обединение на учителите на ГЦОУД

В края на срок и учебна година

Намаляване броя на безпричинните отсъствия вследствие подобряване на дисциплината и мотивацията за учене

Методично обединение учителите на ГЦОУД

В края на всеки срок

Увеличаване на извънкласните дейности – начало на учебна година, за І и ІІ срок, брой изяви, брой включени ученици.

Училищни комисии

край на учебна година

Работещо Училищно настоятелство – брой изяви, брой включени родители

Училищно ръководство, УН

16.09.2019 г.- 16.06.2020 г.

Изграждане на позитивна атмосфера в класните стаи, кътове по интереси, обогатяване на МТБ

Учители и учители на ГЦОУД

край на учебна година

Дейности за мониторинг и контрол на целодневна организация на учебния процес

Проверка на електронен дневник

Директор

През учебната година

Посещаемост на учениците

Директор

През учебната година

 

Програмата е приета с Решение на Педагогически съвет с протокол №РД-06-14/05.09.2019 г. утвърдена със заповед на директора  № РД-07-331/05.09.2019 г.