ПРОГРАМА

 ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

 за учебната 2019/2020 година

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. СЪЩНОСТ
 • Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно гражданско поведение.
 • Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето.
 • Екологично образование e насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие.
 • Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда.
  1. НАСОКИ

Учениците

 • Да познават институциите и ценностите на демокрацията;
 • Да се формират личности с позиция и способност да защитават своите права чрез различни дейности;
 • Да изразяват гражданската си позиция;
 • Да вземат решения за своето развитие;
 • Да носят отговорност за решенията си.
 1. РЕАЛИЗИРАНЕ
 • чрез учебното съдържание по общообразователните учебни предмети;
 • в часа на класа;
 • чрез дейността на педагогическия съветник;
 • в извънкласни и извънучилищни форми на работа;
 • чрез проекти и мултимедийни презентации, разработени от учители и ученици.
  1. АКЦЕНТИ
 • здравно образование;
 • превенция на зависимостите/наркомания, алкохол, тютюнопушене/;
 • сексуално образование и превенция на СПИН;
 • екологично образование и възпитание;
 • патриотично възпитание;
 • военно обучение;
 • превенция на насилието;
 • справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;
 • защита при бедствия и аварии;
 • превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;
 • безопасност на движението.

ЦЕЛ

            Усвояване на социални знания и умения за отстояване на правата, изпълняване на задълженията и поемане на отговорности като членове на обществото.

 1. ЗАДАЧИ
  1. Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и готовност за участие в общоучилищния живот.
  2. Изграждане на здравна и екологична култура.
  3. Свободен и самостоятелен избор на професионален път на развитие и реализация.
  4. Изграждане на национално самочувствие и отговорност у учениците, възпитание на инициативност и подготовка за пълноценен живот.
  5. Противодействие на агресивността, насилието и настъплението на секти.
 • ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

А) Възпитаване на дисциплинираност и гражданско поведение чрез:

 

 1. Учебната, извънкласната и извънучилищната дейност.

                                                                                                                                                                                 Срок: през учебната година

                                                                                                                                                                                 Отг.: Класни ръководители

 1. Спазване на правилника за дейността на училището.

                                                                                                                                                                                 Срок: през учебната година

                                                                                                                                                                   Отг.: Директор, Кл. ръководители

 1. Спазване на правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

                                                                                                                                                                                 Срок: през учебната година

                                                                                                                                                                                 Отг.: Директор

 1. Провеждане на часа на класа на базата на рамковия план за провеждане на часа на класа с участие и на учениците.
 

КЛАС

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Патриотично възпитание и изграждане на националното самочувствие

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Толерантност и интеркултурен диалог

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

Финансова и правна грамотност, вкл. и „Моето първо работно място“

       

 

 

 

2

2

2

2

12

Военно обучение и защита на родината

       

 

 

 

 

5

5

 

 

Безопасност и движение по пътищата

16

8

8

6

6

6

6

 

 

 

 

 

Защитата на населението при бедствия и аварии и катастрофи; оказване на първа помощ

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

3

3

Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Кариерно ориентиране

     

1

 

 

1

 

 

1

 

 

Превенция и противодействие на корупцията

       

1

1

1

2

2

2

2

2

ОБЩО

27

19

19

18

22

22

23

18

23

24

16

26

                                                                                                        Срок: през учебната година

                                                                                  Отг.: Класни ръководители

Б) Възпитаване на национално самочувствие и продължаване на националните традиции.

 1. Честване на всички национални и училищни празници.                                                                                                                                                          Срок: през учебната година

Отг.: Класни ръководители

                                                                                                          Ученически съвет

 1. Запознаване и спазване на задължителните символи на Р България и българското училище (национално и училищно знаме, държавен химн, герб, език, конституция и др.)

Срок: през учебната година

Отг.: Класни ръководители

 1. Изграждане на система за сътрудничество на родители, училищно настоятелство, културни институции, фирми, организации и др., имащи отношение към възпитанието на младите хора.

Срок: през учебната година

Отг.:Класни ръководители

В) Здравно образование и екологично възпитание на учениците

 1. Провеждане на здравни беседи на учениците

Срок: през учебната година

Отг.: Класни ръководители,

Медицинско лице

 1. Разглеждане на здравни теми в часа на класа – сексуална култура, наркомания, алкохолизъм, здравословен начин на живот и др.

Срок: през учебната година

Отг.: Класни ръководители

 1. Мероприятия за озеленяване интериора на училището и училищните дворни площи.

Срок: месец април 2020 г.

Отг.: Класни ръководители

 1. Мероприятия за почистване на училищните площи и района около училището

Срок: 24 – 28 април 2020г.

Отг.: Класни ръководители

 1. Отбелязване на Деня на Земята.

                                                                                                                                                                                       Срок:22.04.2020 г.

Отг.: Класни ръководители

 1. Отбелязване на международния ден за опазване на околната среда.

                                                                                                                                                                                           Срок:06.06.2020 г.

Отг.: Класни ръководители

Г) Възпитаване в интеркултурна среда.

 1. Провеждане на беседи, свързани със създаване на климат за сътрудничество на етническите и културните групи в класа в часа на класа.

Срок: през учебната година

Отг.: Класни ръководители

 1. Създаване на мултикултурни общности ( състави, отбори, екипи), за да се подобрят междугруповите отношения.

Срок: през учебната година

Отг.: Класни ръководители,

учители

 1. Организиране на изложби, посветени на обичаите и традициите на различните етноси.

Срок: май 2020 г.

Отг.: Класни ръководители и учители по рисуване

 1. За усвояване на българския книжовен език от учениците, за които българският език не е майчин, се организира допълнително обучение по български език чрез включването им в групи по проект „Подкрепа за успех” с цел подпомагане на образователното им приобщаване.

Срок: ноември 2019 – юни 2020 г.

Отг.: учители в начален етап,

учители по БЕЛ в прогимназиален етап

Д) Развиване на физическата дееспособност на учениците

 1. Изготвяне на ученически спортен календар на училището.

                                                                                                                                                                                 Срок: 16.09.2019 г.

                                                                                                                                                                          Отг.: Учители по ФВС

 

 1. Провеждане на спортни празници и турнири.

Срок: през учебната година

                                                                                                                                                                          Отг.: Учители по ФВС

КОНТРОЛ

 1. Контролът по провеждането на възпитателната работа се осъществява от директора на училището.
 2. На контрол подлежи цялостната възпитателна дейност, съгласно настоящата програма и плана за контролната дейност на директора.
 3. Резултатите от изпълнението на програмата се отчитат на заседание на педагогическия съвет.

Програмата е приета с Решение на Педагогически съвет с протокол №РД-06-14/05.09.2019 г. утвърдена със заповед на директора  № РД-07-331/05.09.2019 г.